Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ

  I. Giới thiệu chung
truso.jpg

 
Trụ sở làm vic: Uỷ ban nhân dân huyện Krông Nô
Địa chỉ : Tổ 2 – Đắk Mâm – Krông Nô – Đắk Nông
Điện thoại : 05013584132
Fax : 05013584324
E-mail : krongno@daknong.gov.vn
  II.Cơ cấu Tổ chức
  1. Chủ tịch huyện

                                   
Untitled-2.jpg

 
Đ/c: Ngô Xuân Đông
Sinh ngày: 22/7/1979
Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện
Trình độ Chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế nông lâm
Trình độ LLCT: Cao cấp
Email: dongnx.krongno@daknong.gov.vn
 
I. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện là người lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân huyện, có trách nhiệm giải quyết công việc theo quy định tại Điều 29 và Điều 121 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định.
2. Trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách, những vấn đề có tính chất liên ngành liên quan đến nhiều lĩnh vực, đơn vị và địa phương trong huyện.
3. Khi Chủ tịch công tác ngoài tỉnh và nếu xét thấy cần thiết, Chủ tịch ủy quyền cho Phó Chủ tịch thay mặt Chủ tịch chỉ đạo giải quyết công việc của UBND huyện và giải quyết các công việc do Chủ tịch phụ trách.
Trường hợp Phó Chủ tịch vắng mặt thì Chủ tịch trực tiếp giải quyết hoặc phân công Phó Chủ tịch khác giải quyết công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch đi vắng. Chánh Văn phòng thông báo kịp thời các nội dung ủy quyền và kết quả giải quyết công việc cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch đi vắng.
 
2. Phó Chủ tịch huyện:
Trần Đăng Ánh.jpg 
 Đồng chí: Trần Đăng Ánh
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện  
Năm sinh: 1972
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm sinh
Trinh độ LLCT: Cao cấp
Email: anhtd.krongno@daknong.gov.vn
 
Thay Danh.JPG
 Đồng chí: Nguyễn Xuân Danh       
Chức Vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện  
Năm sinh: 1979       
Trình độ Chuyên môn: Thạc sỹ QLGD
Trình độ LLCT: Cao cấp
  
Email: danhnx.krongno@daknong.gov.vn  

        II.
Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

  
1. Thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Điều 122 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chỉ đạo một số cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân xã).
   2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm cá nhân về công tác của mình trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và Ủy ban nhân dân tỉnh.
   3. Trong lĩnh vực công tác được phân công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước về lĩnh vực được phân công.
b) Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, đề án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách phù hợp với nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân huyện, quy hoạch ngành, quy hoạch tổng thể của các cơ quan nhà nước cấp trên và đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
c) Được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong việc quyết định giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về quyết định đó.
d) Báo cáo và đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định xử lý kịp thời công việc liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách đã phối hợp xử lý nhưng ý kiến chưa thống nhất.
4. Phó Chủ tịch ngoài việc thực hiện trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc đã nêu tại khoản 1, 2 và 3 Điều này còn được Chủ tịch ủy quyền lãnh đạo công việc của Ủy ban nhân dân huyện khi Chủ tịch đi vắng.
III. THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN:
STT
​HỌ VÀ TÊN
​CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
​01 Ngô Xuân Đông
​Chủ tịch UBND huyện
​02 Trần Đăng Ánh
​Phó Chủ tịch UBND huyện
​03 ​Nguyễn Xuân Danh
Phó Chủ tịch UBND huyện
​04 ​Nguyễn Chung Huy
​Phụ trách Văn phòng HĐND-UBND huyện
​05 ​Vũ Văn Khanh
​Trưởng Công an huyện
​06 Lê Văn Sơn
​Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện
​07 ​Võ Ngọc Đức
​Chánh Thanh tra huyện
​08 ​Trương Văn Tùng
​Trưởng Phòng Nội vụ huyện
​09 ​Doãn Gia Lộc
​Trưởng Phòng NN&PTNT
​10 ​Trần Thái Châu
​Quyền Trưởng Phòng KT-HT
​11 Lê Văn Quân Trưởng phòng VH-TT
​12 Nguyễn Thị Hoài Thu Trưởng phòng TC-KH
​13 ​Huỳnh Long Quốc
​Trưởng Phòng TN-MT
​14 ​Trần Quang Hồng
​Trưởng phòng LĐTB&XH
​15 ​Nguyễn Viết Trọng
​Trưởng phòng Dân tộc
​16 ​Phạm Công Viễn ​Trưởng Phòng Tư pháp
​17 ​Trần Công Thanh
​Trưởng phòng Y tế
​18 ​Bùi Văn Út
​Trưởng Phòng GD&ĐT
 
* Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện:
​​​​​​​1. Thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Điều 123 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện về công việc được phân công phụ trách; đồng thời tham gia giải quyết công việc chung của Ủy ban nhân dân huyện, cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện trước Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành một hoặc một số lĩnh vực được phân công; giải quyết theo thẩm quyền và trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giải quyết các đề nghị của cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
3. Tham dự đầy đủ các phiên họp Ủy ban nhân dân, trường hợp vắng mặt phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; tham gia ý kiến và biểu quyết về các vấn đề thảo luận tại phiên họp Ủy ban nhân dân huyện; tham gia ý kiến với các thành viên khác của Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện để xử lý các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc các vấn đề thuộc chức năng quản lý của mình.
4. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
 
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
3
6
0
1
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
4