Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ

  I. Giới thiệu chung
truso.jpg

 
Trụ sở làm vic: Uỷ ban nhân dân huyện Krông Nô
Địa chỉ : Tổ 2 – Đắk Mâm – Krông Nô – Đắk Nông
Điện thoại : 05013584132
Fax : 05013584324
E-mail : krongno@daknong.gov.vn
  II.Cơ cấu Tổ chức
  1. Chủ tịch huyện

                                   
Untitled-2.jpg

 
Đ/c: Ngô Xuân Đông
Sinh ngày: 22/7/1979
Chức vụ: Chủ tịch TT.UBND huyện
Trình độ Chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Cao cấp
Email: dongnx.krongno@daknong.gov.vn
 
Thực hiện các nhiệm vụ quy định theo Điều 29 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các nhiệm vụ cụ thể như sau:
a) Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND huyện; lãnh đạo các thành viên UBND huyện, Thủ trưởng các đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn thuộc huyện.
b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:
- Công tác nội chính: Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, tư pháp, thanh tra nhà nước. Chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tổ chức tiếp công dân; giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân và những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm, bức xúc có liên quan đến lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính và các vấn đề nhạy cảm, bức xúc khác.
- Công tác quản lý chiến lược; quy hoạch đô thị, quy hoạch trung tâm cụm xã, trung tâm xã, quy hoạch ngành, lĩnh vực; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản, đất ở đô thị (quản lý đất đai khu vực thị trấn Đăk Mâm).
- Quản lý dự toán ngân sách dài hạn, hàng năm của địa phương; quản lý tài sản công và điều hành chung về ngân sách địa phương; phương án sử dụng số vượt thu ngân sách hàng năm; chi quốc phòng, an ninh, kinh phí hoạt động của các tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể và các khoản chi cấp bách sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách.
- Công tác quản lý đầu tư phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước;
- Xúc tiến, thu hút đầu tư, quản lý các Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trên địa bàn huyện;
- Công tác nội vụ và cải cách hành chính, bao gồm: Tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; công tác cán bộ, công chức, viên chức; công tác xây dựng chính quyền; công tác thi đua khen thưởng; kỷ luật cán bộ, công chức; công tác thanh niên; công tác văn thư lưu trữ; quản lý địa giới hành chính;
- Chủ trì chỉ đạo và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình hoạt động theo lĩnh vực và đơn vị phụ trách và các dự án ODA, NGO và các Chương trình thuộc lĩnh vực phụ trách;
- Khi xét thấy cần thiết Chủ tịch UBND huyện sẽ trực tiếp chỉ đạo, giải quyết công việc đã được phân công cho các Phó Chủ tịch và thực hiện điều chỉnh lại sự phân công công tác cho các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND.
c) Làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo của huyện trên các lĩnh vực theo quy định và theo sự phân công của UBND tỉnh. 
d) Giữ mối quan hệ làm việc với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh; Huyện ủy, HĐND huyện, UBMTTQVN huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện.
e) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Cơ quan Quân Sự huyện; Công an huyện; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Nội vụ; Phòng Tư pháp; Thanh tra huyện; Ban quản lý các dự án huyện; Kho Bạc Nhà nước huyện; Chi cục Thuế huyện; Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện.
f) Phụ trách các xã: Đăk Sôr, Nam Xuân, Nam Đà và Thị trấn Đăk Mâm.
 
2. Phó Chủ tịch huyện:

Trần Đăng Ánh.jpg 
 Đồng chí: Trần Đăng Ánh
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện  
Năm sinh: 1972
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm sinh
Trinh độ LLCT: Cao cấp
Email: anhtd.krongno@daknong.gov.vn
 
Thay Danh.JPG
 Đ/c: Nguyễn Xuân Danh       
Sinh ngày: 1979                    
Chức Vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện  
Trình độ Chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ LLCT: Cao cấp
  
Email: danhnx.krongno@daknong.gov.vn  

        2.1. Đồng chí Ngô Xuân Đông - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện:

a) Làm Phó Chủ tịch thường trực, thay mặt Chủ tịch UBND huyện chủ trì và điều hành các hoạt động của UBND huyện khi Chủ tịch ủy quyền và chủ tọa các cuộc họp UBND huyện theo sự ủy nhiệm của Chủ tịch UBND huyện.
b) Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị phụ trách thực thi các nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao.
c) Giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc trên các ngành, lĩnh vực:
- Công tác Tín dụng, Ngân hàng (trừ Ngân hàng chính sách xã hội).
- Nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủy lợi, nông thôn và nông dân, Tài nguyên và môi trường, ổn định dân cư và phát triển kinh tế tập thể.
- Công tác xây dựng, phát triển hạ tầng kinh tế về xây dựng, giao thông vận tải, điện, công nghệ thông tin.
- Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học - công nghệ, dịch vụ, thương mại, quản lý giá cả; quản lý thị trường; chống buôn lậu và gian lận thương mại.
- Chịu trách nhiệm về Chương trình xây dựng nông thôn mới thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.
- Phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; phòng chống cháy rừng;
- Công tác phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã; phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
- Công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên đất (trừ khu vực Thị trấn Đăk Mâm), tài nguyên khoáng sản; tài nguyên nước, khí tượng thủy văn.
- Quản lý hoạt động của các tổ chức hội trên lĩnh vực phụ trách.
- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Chủ trì chỉ đạo và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình hoạt động có liên quan theo lĩnh vực phụ trách;
- Phụ trách các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án ODA; dự án Giảm nghèo do WB tài trợ, dự án tưới tiết kiệm và các dự án khác theo sự  phân công UBND huyện.
- Các chương trình: Nước sạch nông thôn; Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; vùng trọng điểm sản xuất lương thực; Quản lý bảo vệ và phát triển rừng; phát triển cây ca cao; Phát triển và cải tạo đàn bò; Tái canh cây cà phê và các chương trình khác thuộc các lĩnh vực khi Chủ tịch UBND huyện giao.
c) Tổ chức tiếp công dân theo lĩnh vực phân công, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.
d) Làm nhiệm vụ: Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo của huyện trên các lĩnh vực phụ trách và theo sự phân công của Chủ tịch.
e) Trực tiếp chỉ đạo lập, ký thẩm định, phê duyệt và chỉ đạo triển khai đầu tư các công trình xây dựng cơ bản, sau khi có quyết định cho chủ trương đầu tư của tập thể UBND huyện và ý kiến chỉ đạo, phân công của Chủ tịch UBND huyện đối với các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia; Dự án ODA và nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên lĩnh vực phụ trách có tổng mức đầu tư dưới 2 tỷ đồng.
f) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo: Văn phòng HĐND-UBND huyện; Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng NN&PTNT, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất. Giữ mối liên hệ công tác với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Krông Nô, Trạm Khuyến nông – Khuyến ngư, Trạm Thú y, Trạm bảo vệ thực vật; Chi cục Thi hành án dân sự huyện: Hạt kiểm lâm và các đơn vị ngành dọc thuộc lĩnh vực phụ trách.
g) Phụ trách các xã: Nâm N’Đir, Đức Xuyên, Đăk Nang, Quảng Phú.
h) Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch giao.

    2.2. Đồng chí Nguyễn Xuân Danh - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện.

a)  Thay mặt Chủ tịch UBND huyện chủ trì và điều phối các hoạt động của UBND huyện khi Chủ tịch ủy quyền và chủ tọa các cuộc họp UBND huyện theo sự ủy nhiệm của Chủ tịch UBND huyện.
b) Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách, thực thi các nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao.
c) Giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc trên các ngành, lĩnh vực:
- Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề;
- Lĩnh vực Văn hóa, thể thao và du lịch;
- Công tác Y tế; Dân số, kế hoạch hóa gia đình và trẻ em;
- Lĩnh vực Lao động, việc làm và các vấn đề xã hội;
- Công tác Dân tộc, Tôn giáo.
- Làm Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới, chịu trách nhiệm về Chương trình xây dựng nông thôn mới thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.
- Chương trình giảm nghèo bền vững (CT135) trong phạm vi thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Các chương trình mục tiêu, chương trình trọng điểm thuộc lĩnh vực phụ trách và theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.
- Phụ trách dự án Actionaid và các dự án NGO khác theo sự phân công UBND huyện.
- Các chính sách xã hội (chính sách đối với nạn nhân chất độc màu da cam; nhà ở cho người nghèo; hỗ trợ học sinh, sinh viên; chính sách đối với người có công, người già, neo đơn, tàn tật, trẻ em…); thương binh và các hoạt động nhân đạo.
- Công tác phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS; các chương trình Quốc gia về y tế  và các chương trình thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, hoạt động của các tổ chức hội trên lĩnh vực phụ trách.
d) Tổ chức tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.
e) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các chính sách của Nhà nước trên các lĩnh vực phụ trách. Chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực phụ trách.
f) Chủ trì chỉ đạo và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình hoạt động có liên quan theo lĩnh vực phụ trách và các chương trình, dự án được phân công phụ trách hoặc ủy quyền.
g) Làm nhiệm vụ: Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo trên các lĩnh vực phụ trách và theo sự phân công của Chủ tịch.
h) Giúp Chủ tịch thực hiện mối quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với các Đoàn thể chính trị - xã hội của huyện.
i) Quản lý hoạt động của các tổ chức hội trên lĩnh vực phụ trách.
k) Trực tiếp chỉ đạo lập, ký thẩm định, phê duyệt và chỉ đạo triển khai đầu tư các công trình xây dựng cơ bản, sau khi có quyết định cho chủ trương đầu tư của tập thể UBND huyện và ý kiến chỉ đạo, phân công của Chủ tịch UBND huyện đối với các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia; nguồn vốn NGO và nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên lĩnh vực phụ trách có tổng mức đầu tư dưới 2 tỷ đồng.
l) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Phòng Văn hóa - Thông tin; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Lao động Thương binh và Xã hội; Phòng Y tế; Phòng Dân tộc; Bảo hiểm xã hội; Bệnh viện đa khoa huyện; Trung tâm Y tế; Trung tâm Dân số &KHHGĐ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc lĩnh vực phụ trách (Trung tâm Giáo dục dạy nghề - Giáo dục thường xuyên, các đơn vị Trường học, Trung tâm văn hoá – Thể thao, Đài truyền thanh huyện, Hội chữ thập đỏ và các tổ chức hội).
m) Phụ trách các xã: Buôn Choah, Đăk Drô, Nâm Nung, Tân Thành.
n) Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao.

3. Các đồng chí ủy viên UBND huyện:

3.1. Đồng chí: Lê Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện:

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực quốc phòng, quân sự. Tham mưu giúp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giải quyết những vấn đề liên quan đến lĩnh vực quốc phòng và công tác quân sự địa phương trên địa bàn huyện; Quản lý quy hoạch đất quốc phòng trên địa bàn huyện.
- Giúp Chủ tịch UBND giữ mối quan hệ và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ do Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh chỉ đạo;
- Theo dõi hoạt động công tác quân sự địa phương ở các xã, thị trấn.
- Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao.

3.2. Đồng chí: Vũ Văn Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện:

- Trực tiếp phụ trách công tác an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội và các hoạt động của ngành Công an trên địa bàn huyện. Tham mưu giúp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giải quyết những vấn đề liên quan đến lĩnh vực an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
- Giúp Chủ tịch UBND giữ mối quan hệ và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ do Công an Tỉnh chỉ đạo;
- Theo dõi chỉ đạo công tác anh ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các xã, thị trấn.
- Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao.

3.3. Đồng chí: Trần Đăng Ánh - Huyện uỷ viên, Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện.

- Tham mưu tổng hợp cho HĐND và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đông Nhân dân, Ủy ban Nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và Ủy ban nhân dân;
- Trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.
- Tham mưu UBND huyện bảo đảm các điều kiện cung ứng dịch vụ công trực tuyến và xây dựng chính quyền điện tử.
 - Giúp Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND công tác giải quyết thắc mắc, kiến nghị của tổ chức, công dân.

3.4. Các đồng chí Uỷ viên khác

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính Phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn do UBND huyện ban hành.
- Giúp chủ tịch UBND huyện giữ mối quan hệ với Sở, ngành cấp tỉnh liên quan và thực hiện nhiệm vụ do Sở, ngành cấp tỉnh chỉ đạo.
- Phụ trách theo dõi, chỉ đạo địa bàn theo bảng phân công kèm theo.IV. THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN:

STT
​HỌ VÀ TÊN
​CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
​01
​Chủ tịch UBND huyện
​02 ​Ngô Xuân Đông
​Phó Chủ tịch TT.UBND huyện
​03 ​Nguyễn Xuân Danh
Phó Chủ tịch UBND huyện
​04 ​Trần Đăng Ánh
​Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
​05 ​Vũ Văn Khanh
​Trưởng Công an huyện
​06 Lê Văn Sơn
​Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện
​07 ​Võ Ngọc Đức
​Chánh Thanh tra huyện
​08 ​Trương Văn Tùng
​Trưởng Phòng Nội vụ huyện
​09 ​Doãn Gia Lộc
​Trưởng Phòng NN&PTNT
​10 ​Lê Sơn
​Trưởng Phòng KT-HT
​11 Phan Xuân Diến Trưởng phòng VH-TT
​12 Nguyễn Thị Hoài Thu Trưởng phòng TC-KH
​13 ​Huỳnh Long Quốc
​Trưởng Phòng TN-MT
​14 ​Trần Quang Hồng
​Trưởng phòng LĐTB&XH
​15 ​Nguyễn Viết Trọng
​Trưởng phòng Dân tộc
​16 ​Trưởng Phòng Tư pháp
​17 ​Trần Công Thanh
​Trưởng phòng Y tế
​18 ​Bùi Văn Út
​Trưởng Phòng GD&ĐT
 
​​​​​​​
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
8
3
4
5
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
1