A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Krông Nô lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029 tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức mới.đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời cũng là quá trình tổ chức thực hiện, đề ra các giải pháp thiết thực củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp.

 

Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, rút ra những bài học thực tiễn sâu sắc trình Đại hội thảo luận cho ý kiến, đồng thời xây dựng nghị quyết nhiệm kỳ 2024-2029 để lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống MTTQ Huyện hoạt động có chất lượng, hiệu quả.

 

Với chủ đề:

ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - ĐỔI MỚI - ĐỒNG THUẬN - PHÁT TRIỂN”,

Đại hội lần thứ IX của MTTQ Việt Nam huyện nêu cao quyết tâm: Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tự lực, tự cường, từng bước đổi mới phương thức hoạt động tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân nhằm xây dựng Huyện Krông Nô phát triển bền vững.

 

Ban Biên tập trân trọng đăng tải nội dung của đề cương tuyên truyền như sau:

             PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA MTTQ VIỆT NAM HUYỆN KRÔNG NÔ TRONG NHIỆM KỲ 2019-2024.

 

I. TÌNH HÌNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC.

1. Tình hình chung khối đại đoàn kết.

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là đường lối chiến lược quan trọng và xuyên suốt của Đảng; nguồn sức mạnh to lớn, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nền tảng vững chắc của đại đoàn kết toàn dân tộc là mối quan hệ bền chặt giữa Đảng và Nhân dân, là niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, là đoàn kết trong Đảng và đoàn kết giữa các giai tầng xã hội, giữa cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Đại đoàn kết toàn dân tộc phải gắn với phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền làm chủ của Nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong nhiệm kỳ qua, hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã từng bước đổi mới phương thức hoạt động, cụ thể hóa các chủ trương, các cuộc vận động thành chương trình hành động, phong trào thi đua thiết thực, từ đó nhận được sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân với truyền thống và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục tăng cường sự đồng thuận xã hội, từ đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và niềm tin, khát vọng cống hiến để xây dựng quê hương Krông Nô giàu mạnh góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; góp phần thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Tình hình trong các tầng lớp Nhân dân.

2.1. Hội Nông dân.

Trong nhiệm kỳ qua, nông dân huyện đã có bước phát triển tương đối toàn diện, ý thức tự chủ, tự lực, tự cường và có ý chí, khát vọng vươn lên; từng bước học hỏi nhằm nâng cao trình độ và năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến, ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhiều mô hình kinh tế giỏi góp phần thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Người Nông dân đã có ý thức trách nhiệm với xã hội, tôn trọng pháp luật, đồng thời là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, góp phần thực hiện có hiệu quả công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện Krông Nô.

2.2. Công nhân viên chức, người lao động và đội ngũ trí thức

Trong nhiệm kỳ qua, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và đội ngũ trí thức của huyện đã từng bước phát triển lớn mạnh, có cơ cấu hợp lý trong các ngành nghề. Đây là nhân tố quan trọng nhằm phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài cho huyện nhà và cho đất nước; là lực lượng quan trọng thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế. Là lực lượng có vai trò quan trọng trong liên minh với giai cấp công nhân, giai cấp nông dân dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng.

2.3. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn thanh niên ngoài việc luôn chú trọng công tác giáo dục nhận thức chính trị, giáo dục truyền thống và đạo đức cách mạng, giác ngộ lý tưởng, khơi dậy những ước mơ, hoài bão trong thế hệ trẻ. Đoàn còn tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào như: “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo”. Qua đó đã xây dựng các phong trào thanh niên thi đua học tập, lao động, sáng tạo, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, làm chủ kiến thức khoa học - công nghệ hiện đại, xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2.4. Hội liên hiệp Phụ nữ

Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của phụ nữ các dân tộc huyện nhà. Trong những năm qua, Phụ nữ huyện đã tích cực xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực hiện tốt chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ; Tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới với nội dung xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhiều hoạt động khác.

2.5. Hội Cựu chiến binh

Tiếp tục tăng cường vai trò của Cựu Chiến binh, trong thời gian qua, Hội Cựu chiến binh huyện tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giữ gìn an ninh trật tự, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; cùng với cựu thanh niên xung phong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng và nêu gương sáng cho thế hệ trẻ.

2.6. Hội Người cao tuổi.

Người cao tuổi ngày càng có vị trí, vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội, luôn nêu cao tinh thần “Tuổi cao - gương sáng”, làm trụ cột về đời sống tinh thần, giáo dục, động viên con cháu hăng hái lao động, học tập, chấp hành pháp luật, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh.

2.7. Đồng bào dân tộc thiểu số

Đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã thực sự bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, phát huy nội lực, vươn lên cùng phát triển. Chú trọng tính đặc thù của từng vùng dân tộc thiểu số trong hoạch định, thực hiện chính sách dân tộc trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội, vươn lên thoát nghèo bền vững.

2.8. Đồng bào các tôn giáo

Toàn huyện hiện nay có 3 tôn giáo chính, trong nhiệm kỳ qua, các sinh hoạt tôn giáo cơ bản tuân thủ pháp luật, đúng theo tôn chỉ mục đích hướng thiện cho con người. Các tôn giáo có tinh thần đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ sống "tốt đời đẹp đạo", đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền các cấp phát động.

II. MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN KRÔNG NÔ NHIỆM KỲ 2019-2024

1. Kết quả thực hiện 05 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ

1.1. Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa:

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; về vị trí, tầm quan trọng của việc phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng và hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân về củng cố, tăng cường và phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc luôn được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo. Thông qua việc học tập và làm theo, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được nâng lên rõ rệt, lề lối, tác phong làm việc cũng như tinh thần thái độ, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân có sự chuyển biến tích cực, niềm tin của Nhân dân được củng cố; sự đồng thuận trong xã hội được lan tỏa, khối đại đoàn kết ở địa phương được giữ vững.

1.2. Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thực hiện tốt việc vận động, tuyên truyền các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đặc biệt là các cuộc vận động lớn do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được đông đảo các tầng lớp Nhân dân ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần.

Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo”; phối hợp triển khai, thực hiện công tác chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, đối tượng xã hội có hoàn cảnh khó khăn kịp thời, có hiệu quả.

Đa dạng hoá các hình thức tập hợp Nhân dân; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức xã hội.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã phối hợp với các Phòng, ban, thành viên trong việc vận động, tuyên truyền và triển khai thực hiện cuộc vận động: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm nâng cao nhận thức trong Nhân dân từ việc sản xuất, tiêu dùng và giới thiệu sản phẩm hàng hóa.

Các phong trào thi đua: “Lao động sáng tạo, nâng cao năng suất”; “Cựu chiến binh gương mẫu”; “Thanh niên tình nguyện xung kích” “Hũ gạo tình thương”… được các đoàn thể thành viên vận dụng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động từ đó phát huy vai trò tác dụng. Phong trào thi đua “đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế, động viên các tầng lớp Nhân dân ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất và phục vụ đời sống” Đã xây dựng được 30 mô hình, điển hình tiêu biểu…

1.3. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Với vai trò của Tổ chức Mặt trận Tổ quốc trong công tác bầu cử, hệ thống Mặt trận Tổ quốc đã vận động, tuyên truyền cử tri và Nhân dân tham gia ngày hội non sông trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp; cử tri huyện Krông Nô đã thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình với tỷ lệ 99,68% cử tri ghi trong danh sách đã tham gia bỏ phiếu. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện đã thành công tốt đẹp.

Công tác tiếp công dân, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ huyện, cơ sở phối hợp và duy trì thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp công tác với HĐND và UBND cùng cấp, trong đó có việc tổ chức các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp.

Nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt công tác vận động, đôn đốc việc thực hiện quy chế, Luật dân chủ ở cơ sở, phối hợp kiểm tra, hướng dẫn bổ sung nội dung hương ước, quy ước ở khu dân cư.

Công tác giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI luôn được Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở quan tâm, triển khai đúng quy định và đúng kế hoạch.

Ngoài việc tổ chức giám sát các vấn đề được dư luận quan tâm, trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ các cấp còn triển khai thực hiện công tác giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Quy định 214-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng thời, MTTQ còn phối hợp tham gia thực hiện công tác giám sát với HĐND, Viện kiểm sát nhân dân, các tổ chức chính trị-xã hội.

Việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định 218-QĐ/TW cũng được hệ thống MTTQ Việt nam huyện quan tâm triển khai thực hiện.

1.4. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 06/7/2011 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân, kể cả người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài tham quan, du lịch tại địa phương hiểu về đất nước, con người, cũng như những thành tựu đổi mới của địa phương, của đất nước, từ đó giúp họ hiểu và ủng hộ sự nghiệp đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như các chủ trương, chính sách về khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

1.5. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ngay sau khi Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 được ban hành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã kịp thời xây dựng và hoạt động đúng theo Quy chế, trong đó phân công trách nhiệm cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm cụ thể từng lĩnh vực; duy trì và từng bước đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hội nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và Hội nghị Ban Thường trực theo hướng lấy chất lượng, hiệu quả làm thước đo năng lực và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Thường xuyên thực hiện quy chế phối hợp với HĐND, UBND, các cơ quan, ban, ngành nhằm tạo sự thống nhất trong giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Từ đó nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Mặt trận trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho Nhân dân.

Phối hợp với Trung tâm chính trị huyện mở 05 lớp tập huấn công tác Mặt trận cho 560 người, đối tượng là uỷ viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn, cán bộ làm công tác Mặt trận tại thôn, buôn, bon, tổ dân phố; cử ủy viên ban Thường trực Mặt trận huyện tham gia các lớp tập huấn do Ủy ban TWMTTQ và MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức. Qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm trang bị cho cán bộ Mặt trận kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

          2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Các cấp ủy đảng, chính quyền đã có sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời với quyết tâm “Krông Nô chung tay đẩy lùi dịch Covid-19”. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp các ngành chức năng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm chung tay phòng chống đại dịch Covid-19 với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”.

Ngoài công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Hệ thống MTTQ đã tích cực vận động và kịp thời hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, các khu dân cư bị cách ly, hộ gia đình khó khăn và hỗ trợ đồng bào những nơi đại dịch bùng phát. Qua đại dịch đã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cả về ý chí lẫn hành động; Tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết, thống nhất, đồng thuận là sức mạnh vô địch trong mọi thời đại.

          III. NHÌN LẠI 40 NĂM ĐỔI MỚI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THEO ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG.

Sự nghiệp đổi mới toàn diện của Đảng với những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử là điều kiện để Nhân dân cả nước nói chung và Nhân dân huyện Krông Nô nói riêng luôn tin tưởng và vững bước đi đến mục tiêu đã lựa chọn nhằm tạo ra thế và lực để tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức Chính trị - Xã hội đã từng bước thực hiện việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp ngày càng rộng rãi mọi tầng lớp Nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và quyền làm chủ của Nhân dân, giữ vững kỷ cương và ổn định xã hội, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của huyện, làm tốt vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, cầu nối vững chắc giữa Nhân dân các dân tộc với Đảng và Nhà nước, tăng cường đoàn kết, hữu nghị và công tác đối ngoại Nhân dân với nhân dân các nước trên thế giới.

          1. Những kết quả đạt được.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù trong điều kiện khó khăn nhưng dưới sự hướng dẫn định hướng hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh; sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự phối hợp với HĐND, UBND và các tổ chức thành viên. Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt luôn ý thức rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Huyện đề ra góp phần quan trọng trong việc mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội, gắn chặt mối quan hệ bền vững giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước, tạo đà phát triển về kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của huyện nhà.

2. Nguyên nhân.

Để đạt được những thành tựu đó, trước hết là sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ; sự phối hợp, tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân và sự chủ động, tích cực của các tổ chức thành viên cùng với sự quan tâm ủng hộ của xã hội trong việc chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, coi đại đoàn kết các dân tộc là động lực chủ yếu để đưa huyện Krông Nô phát triển nhanh, bền vững.

Nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức đang công tác trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo sự phát triển của xã hội.

          IV. Ý NGHĨA CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN KRÔNG NÔ LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Krông Nô lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029 là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội cũng là dịp để tiếp tục phát huy vị trí, vai trò và trách nhiệm của tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị; tiếp tục khơi dậy và củng cố vững chắc các giá trị truyền thống của Nhân dân các dân tộc huyện nhà. Đại hội kêu gọi đồng bào các dân tộc hãy chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, có khát vọng vươn lên. Tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tất cả với tinh thần: Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, đồng thuận, phát triển. Quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương Krông Nô phát triển góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp, hội nhập và phát triển bền vững.

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công!

 

 

 

 


Tác giả: Trần Thanh Tuyền
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 710
Năm 2024 : 678.868
Website huyện