Chủ tịch

Nguyễn Thanh Tùng

 

 

 

 

 

Phó Chủ tịch

Võ Đình Thú

 

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

 

I. Lãnh đạo HĐND tỉnh: 

1. Chủ tịch: Nguyễn Thanh Tùng

2. Phó Chủ tịch: Võ Đình Thú

II. Các Ban HĐND tỉnh:

 

1. Ban Kinh tế - Ngân sách

- Trưởng ban: Ông Võ Thăng Long (chuyên trách)

- Phó Trưởng ban: Bà Phạm Thị Thanh Hương (kiêm nhiệm)

 

2. Ban Văn hóa - Xã hội

- Trưởng ban: Bà Huỳnh Thúy Vân - Trưởng ban (chuyên trách)

- Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Mạnh Hùng (kiêm nhiệm)

 

3. Ban Pháp chế:

- Trưởng ban: Ông Phạm Hồng Sơn - Trưởng ban (chuyên trách)

- Phó Trưởng ban: Ông Hồ Sĩ Dũng (kiêm nhiệm)

 

4. Ban Dân tộc:

- Trưởng ban: Ông Đinh Yang King  (chuyên trách)

- Phó Trưởng ban: Bà Lê Thị Thanh Hương (kiêm nhiệm)

 

III. Chánh Văn phòng HĐND tỉnh: Ông Cao Văn Bình

 

IV. Các Đại biểu HĐND tỉnh:

 * Đơn bị bầu cứ số 1

 3. Nguyễn Thanh Tùng

2. Huỳnh Thị Thúy Vân

3. Trần Ánh Tuyết

4. Trần Kỳ Hậu

 

 * Đơn bị bầu cứ số 2

1. Nguyễn Văn Dũng

2. Đỗ Ngọc Mỹ

3. Lê Kim Toàn

 

 * Đơn bị bầu cứ số 3

1. Hồ Quốc Dũng

2. Đỗ Đình Phương

3. Phạm Hồng Sơn

 

 * Đơn bị bầu cứ số 4

1. Phạm Thị Thanh Hương

2. Trần Duy Vũ

3. Huỳnh Ngọc Hà

 

 * Đơn bị bầu cứ số 5

1. Mai Văn Ngọc

2. Đào Văn Hùng

3. Trần Văn Trương

4. Phạm Quang Ân

 

 * Đơn bị bầu cứ số 6

1. Sô Minh Phương

2. Sô Y Lũy

 

 * Đơn bị bầu cứ số 7

1. Cao Văn Bình

2. Đoàn Văn Phi

3. Đào Đức Tuấn

 

 * Đơn bị bầu cứ số 8

1. Nguyễn Hoàng Cường

2. Võ Vinh Quang

3. Lê Hoàng Nghi

4. Phạm Ngọc Thống

 

 * Đơn bị bầu cứ số 9

1. Văn Thị Kim Nhung

2. Nguyễn Thanh Trà

3. Nguyễn Thị Tố Trân

 

 * Đơn bị bầu cứ số 10

1. Tạ Xuân Chánh

2. Nguyễn Thị Mỹ

 * Đơn bị bầu cứ số 11

1. Đing Yang King

2. Đinh Drin

 

 * Đơn bị bầu cứ số 12

1. Võ Văn Lễ (Thượng tọa Thích Quảng Độ)

2. Phạm Ngọc Trình

3. Võ Thăng Long

4. Trần Văn Sang

 

 * Đơn bị bầu cứ số 13

1. Nguyễn Mạnh Hùng

2. Võ Đình Thú

3. Trình Minh Bình

 

 * Đơn bị bầu cứ số 14

1. Lê Đình Giám

2. Trần Văn Thọ

3. Đặng Hồng Thọ

4. Huỳnh Thị Anh Thảo

 

 * Đơn bị bầu cứ số 15

1. Nguyễn Minh Hiến

2. Nguyễn Tuấn Thanh

3. Vũ Thị Hồng Hoa

 

 * Đơn bị bầu cứ số 16

1. Hoàng Phi Long

2. Đỗ Thị Diệu Hạnh

3. Hồ Sĩ Dũng

4. Lê Thị Thanh Hương

 

 * Đơn bị bầu cứ số 17

1. Phạm Văn Nam

2. Nguyễn Thị Thuy Thủy

 

 * Đơn bị bầu cứ số 18

1. Nguyễn Giờ

2. Phạm Trương

3. Mai Việt Trung

4. Trần Đức Thắng

 

 * Đơn bị bầu cứ số 19

1. Trần Quốc Bình

2. Huỳnh Thanh Xuân

3. Trần Văn Quyết

 Nguồn:  Nghị quyết số 06/NQ-HĐND, 07/NQ-HĐND, 08/NQ-HĐND, 11/NQ-HĐND ngày 24/06/2016 và Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 14/07/2017 của HĐND tỉnh.