Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 100 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Công nhận ban vận động thành lập hội Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng chuyên môn). Tra cứu thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Sở Tài Nguyên Môi Trường Tra cứu thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký đất đai) Tra cứu thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký đất đai) Tra cứu thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Tra cứu thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã Tra cứu thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Ủy ban nhân dân cấp xã   Tra cứu thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Cấp Bản sao từ sổ gốc Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Tra cứu thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch - UBND cấp huyện tiếp nhận và thẩm định hồ sơ - Sở Du lịch Quyết định công nhận  Tra cứu thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Tra cứu thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tra cứu thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp UBND cấp huyện nơi thực hiện thủ tục Tra cứu thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Danh mục thủ tục hành chính