1. Chủ tịch UBND huyện: 

Đồng chí Ngô Xuân Đông

2. Phó Chủ tịch UBND huyện: 

- Đồng chí Trần Đăng Ánh: Phụ trách lĩnh vực kinh tế

- Đồng chí Nguyễn Xuân Danh: Phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội