• :
  • :
Chúc mừng năm mới 2022
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập huyện Krông Nô năm 2021

Ngày 27/12/2021, Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô đã ban hành Thông báo số 389/TB-UBND về việc thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập huyện Krông Nô năm 2021 theo phương thức xét tuyển, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Những người có nguyện vọng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô phải có đủ điều kiện và tiêu chuẩn sau:

1. Điều kiện chung:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín nguỡng, tôn giáo được đăn ký dự xét tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Tuổi đủ từ 18 trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

- Có đơn đăng ký dự xét tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với chuyên ngành cần tuyển dụng;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu  cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật;

2. Vị trí và số lượng chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng chỉ tiêu xét tuyển 50 viên chức, trong đó:

2. 1. Sự nghiệp giáo dục.

a) Bậc học Mầm non: 10 chỉ tiêu, cụ thể:

- Giáo viên mần non: 09 chỉ tiêu;

- Kế toán: 01 chỉ tiêu.

b) Bậc học Tiểu học: 20 chỉ tiêu. Trong đó:

- Giáo viên Tiểu học: 13 chỉ tiêu;

- Giáo viên Tiếng Anh: 04 chỉ tiêu;

- Giáo viên Thể dục: 02 chỉ tiêu;

- Y tế học đường: 01 chỉ tiêu.

c) Bậc học Trung học cơ sở: 12 chỉ tiêu. Trong đó:

- Giáo viên Ngữ văn: 04 chỉ tiêu;

- Giáo viên Giáo dục công dân: 01 chỉ tiêu;

- Giáo viên Hóa học: 03 chỉ tiêu;

- Giáo viên Toán: 02 chỉ tiêu;

- Giáo viên Tiếng Anh: 02 chỉ tiêu.

2.2. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên: 02 chỉ tiêu.

- Giáo viên Ngữ văn: 01 chỉ tiêu;

- Giáo viên Hóa học: 01 chỉ tiêu.

2.3. Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp huyện: 04 chỉ tiêu. Trong đó:

- Tài chính – Kế toán: 01 chỉ tiêu;

- Chăn nuôi – Thú ý: 01 chỉ tiêu;

- Kinh doanh, giới thiệu sản phẩm: 01 chỉ tiêu.

- Kỹ thuật Nông – Lâm nghiệp: 01 chỉ tiêu.

2.4. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông: 02 chỉ tiêu. Trong đó:

- Cử nhân tin học: 01 chỉ tiêu;

- Cử nhân ngoại ngữ: 01 chỉ tiêu;

3. Những người sau đây không được đăng ký xét tuyển viên chức

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế hành vi dân sự.

- Đang truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, Quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành  chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

II. HỒ SƠ, KINH PHÍ XÉT TUYỂN

1. Thành phần hồ sơ

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. (Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển)

          - Các minh chứng kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển là:

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng, dịch thuật sang tiếng việt.

+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức.

+ 02 Phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của người đăng ký dự xét tuyển và 02 ảnh cỡ 3x4.

* Hồ sơ được đựng trong túi hồ sơ bì cứng cỡ 24cm x 32 cm và ngoài bì hồ sơ phải ghi rõ họ tên và thành phần hồ sơ.

 2. Kinh phí

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, thi nâng nghạch thăng hạng công chức, viên chức. Sau khi tổng hợp số lượng thí sinh đăng ký dự thi, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên sẽ thông báo mức thu, địa điểm thu phí tuyển dụng theo quy định

3. Lưu ý.

a) Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký ở 01 vị trí dự tuyển và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh đăng ký từ 02 vị trí dự tuyển trở lên hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xoá tên trong danh sách dự tuyển hoặc huỷ bỏ kết quả tuyển dụng.

Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Phòng Nội vụ huyện để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có)… theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để đối chiếu, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

b) Không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với những người chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn.

c) Người đăng ký dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

III. NỘI DUNG XÉT TUYỂN, XÁC ĐỊNH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG XÉT TUYỂN

1. Tuyển dụng bằng phương thức xét tuyển

Xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Krông Nô năm 2021, được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2:

a) Hình thức thi: Phỏng vấn.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

d) Thang điểm (thi phỏng vấn): 100 điểm.

2. Xác định thí sinh trúng tuyển

a. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức sự huyện Krông Nô năm 2021 phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn (tại vòng 2) đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

c. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

d. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Krông Nô năm 2021 không được bảo lưu kết quả cho các kỳ xét tuyển lần sau.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Thời gian, địa điểm nhận phiếu đăng ký xét tuyển và các minh chứng kèm theo.

- Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến phòng Nội vụ huyện Krông Nô, Tổ 2, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông.

- Số điện thoại: 02613.583.673

- Thời gian nhận phiếu dự tuyển 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của huyện.

2. Thời gian, địa điểm tiến hành phỏng vấn vòng 2 sẽ được UBND huyện Krông Nô thông báo cụ thể đến thí sinh sau khi có kết quả xét tuyển vọng 1 theo quy định.


Tác giả: Văn phòng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Hệ Thống Công Vụ
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 894
Năm 2022 : 648.278
Website huyện