Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 6 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Giải quyết thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC Nội vụ , Lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ Đã có hiệu lực
Giải quyết thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC Nội vụ , Lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ Đã có hiệu lực
Giải quyết Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC Lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ Đã có hiệu lực
7. Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện 62da4ebe2a50510bd8024a32 phòng Nội vụ Nội vụ , Lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ Đã có hiệu lực
Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 62da4ebe2a50510bd8024a32 Phòng Nội vụ Lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ Đã có hiệu lực
Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Phòng Nội vụ Nội vụ , Lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ Đã có hiệu lực