UỶ BAN KIỂM TRA

    1. Chức năng:

Là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

    2. Nhiệm vụ:

1- Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, hằng năm, 6 tháng; sơ kết, tổng kết theo quy định.

2- Trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng do Điều lệ Đảng quy định.

- Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

- Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy, pháp luật của Nhà nước và phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương.

- Giải quyết tố cáo tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy không xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo giấu tên, mạo tên, phô tô chữ ký, không rõ địa chỉ và những tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận, nay tố cáo lại nhưng không có tài liệu, chứng cứ mới làm thay đổi bản chất vụ việc. Những đơn tố cáo dấu tên, mạo tên có chứng cứ, nội dung cụ thể thì chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

- Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, quy trình, hướng dẫn của Trung ương.

- Kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và công tác tài chính của Văn phòng Huyện ủy.

3- Tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, tổ chức lực lượng để tiến hành kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30 Điều lệ Đảng).

 3. Bộ máy Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ: 

STTHọ và tênChức vụSố điện thoại
1Nguyễn Ngọc TuấnUVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 
2Phạm Hữu ChâuHUV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 
3Ngô Thị LýỦy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 
4Bùi Xuân NhậtChuyên viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 
5