I. Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện

1. Tổ chức bộ máy:

STTHọ và tênChức vụSố điện thoại
1Đặng Đình HiếuHUV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện0915567374
2Lê KhảiPhó Chủ tịch UBMTTQVN huyện0911704848
3Y Trơi Cán bộ UBMTTQVN huyện01693270239
4Phạm Thị HoàKế toán UBMTTQVN huyện 
5Phan Thanh Hưng Cán bộ UBMTTQVN huyện0972787986
6Lê Thị XuyênChuyên viên UBMTTQVN huyện0886315898

 

          2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan:

          2.1. Vị trí:

          Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Mặt trận phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, cùng Nhà nước chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, động viên nhân dân thực hiện quyền làm chủ, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, viên chức Nhà nước.

          2.2. Chức năng, nhiệm vụ:

          - Chức năng: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là  tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đồng thuận trong xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

          - Nhiệm vụ: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; thực hiện và mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước.

II. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

1. Tổ chức bộ máy:

STTHọ và tênChức vụSố điện thoại
1Lê Thị HàHUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện0911324956
2H'InPhó Chủ tịch Hội LHPN huyện0948169469
3Nguyễn Thị Thanh MinhChuyên viên Hội LHPN huyện0974568968
4Nguyễn Thị Thu HiềnChuyên viên Hội LHPN huyện0855987679

 

2.  Chức năng:

- Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền,lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

- Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

3. Nhiệm vụ:

-  Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng các mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ.

- Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em.

- Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

- Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

III. Hội Nông dân huyện

1. Tổ chức bộ máy:

STTHọ và tênChức vụSố điện thoại
1Lương Văn KéoHUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện0947833479
2Hồ Tiến TriểnPhó Chủ tịch Hội Nông dân huyện0903544065
3Lê Thị PhượngChuyên viên Hội Nông dân huyện0972348738
4Trần Thị AnhChuyên viên Hội Nông dân huyện 

 

2. Chức năng, nhiệm vụ chính

Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt; đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống; Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.

IV. Huyện đoàn

1. Tổ chức bộ máy:

STTHọ và tênChức vụSố điện thoại
1Trần Anh BaBí thư Huyện đoàn0976642003
2H'ElPhó Bí thư Huyện đoàn0389045193
3Võ Đình NinhChuyên viên Huyện đoàn 
4Ngô Doãn NamChuyên viên Huyện đoàn 

 

2. Chức năng.

- Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của Đoàn viên thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước;

- Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn Đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

-  Phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, hướng dẫn thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy và phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người công dân tốt của đất nước.

3. Nhiệm vụ.

- Tuyên truyền, vận động, giáo dục Đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tổ chức, tạo điều kiện để Đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

- Tham mưu, đề xuất với Huyện ủy - HĐND - UBND huyện về xây dựng quy chế, chính sách bảo vệ quyền lợi cho Đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng.

- Tập hợp các tầng lớp thanh niên, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

V. Hội Cựu Chiến binh

1. Tổ chức bộ máy:

STTHọ và tênChức vụSố điện thoại
1Phạm Văn ThứcChủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện0905192196
2Đặng Văn LẫnPhó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện 
3Nguyễn Thị TiếnChuyên viên Hội Cựu chiến binh huyện0918337439

 

2. Chức năng, nhiệm vụ

Hội Cựu Chiến binh là một tổ chức Chính trị - Xã hội với nhiệm vụ:

         - Tập hợp các Cựu chiến binh Quân đội nhân dân Việt Nam, tiếp tục phát huy bản chất truyền thống của “Bộ độ Cụ Hồ” bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền.

       - Đoàn kết giúp nhau làm kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuyên truyền hội viên tích cực tham gia công tác Quốc phòng - An ninh…

        - Tham gia các phong trào an sinh xã hội, đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với Đoàn thanh niên, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

        - Hoạt động đối ngoại Nhân dân

        - Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh

VI. Liên đoàn Lao động

1. Tổ chức bộ máy

STTHọ và tênChức vụSố điện thoại
1Nguyễn Viết TrọngChủ tịch Liên đoàn lao động huyện0903568081
2Hoàng Kim DươngCán bộ Liên đoàn lao động huyện 
3Trần Thị Diễm MyKế toán Liên đoàn lao động huyện 0941499567

2. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ: Được quy định tại Điều lệ Công đoàn và Luật Công đoàn như sau:

- Tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết CNVCLĐ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh.

- Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện .

- Tham gia quản lý nhà nước và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

- Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.