Lịch công tác của lãnh đạo

Từ ngày 15/07/2024 đến ngày 21/07/2024

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú