Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 12 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
12. Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Lĩnh vực Công thương , Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Đã có hiệu lực
11. Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 62da4ebe2a50510bd8024a32 Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng Lĩnh vực Công thương , Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Đã có hiệu lực
10. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 62da4ebe2a50510bd8024a32 phòng KTHT Lĩnh vực Công thương , Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Đã có hiệu lực
9. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng Lĩnh vực Công thương , Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Đã có hiệu lực
8. Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng Lĩnh vực Công thương , Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Đã có hiệu lực
7. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng Lĩnh vực Công thương , Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Đã có hiệu lực
6. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Lĩnh vực Công thương , Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Đã có hiệu lực
4. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng Lĩnh vực Công thương , Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Đã có hiệu lực
5. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Lĩnh vực Công thương , Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Đã có hiệu lực
3. Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 62da4ebe2a50510bd8024a32 Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng Lĩnh vực Công thương , Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Đã có hiệu lực
1. Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng Lĩnh vực Công thương , Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Đã có hiệu lực
2. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Lĩnh vực Công thương , Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Đã có hiệu lực