Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
655/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Krông Nô tháng 9 (đến ngày 14/9/2023) 27/09/2023
10/KH-PDT Kế hoạch Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc sử dụng nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng các công trình thuộc Chương trình 135 và Chương trình khác trên địa bàn huyện Krông Nô năm 2023 27/09/2023
681/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm huyện Krông Nô 26/09/2023
73/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn huyện 18/07/2024
01/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn huyện Krông Nô 02/01/2024
795/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công; các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Krông Nô 10/11/2023
72/BC-PDT Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện đến ngày 01/11/2023 (tuần 44) 02/11/2023
757/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Krông Nô đến ngày 24/10/2023 (Thứ Tư tuần 43) 26/10/2023
746/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, 2023 và nhiệm vụ, nhu cầu dự toán năm 2024 26/10/2023
738/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Krông Nô đến ngày 18/10/2023 (Thứ Tư tuần 42) 20/10/2023
717/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Krông Nô tháng 10 đến ngày 11/10/2023 12/10/2023
709/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Krông Nô đến ngày 04/10/2023 (Thứ Tư tuần 40) 09/10/2023
2035/UBND-VP Đề nghị báo cáo định kỳ tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 04/10/2023
252/KHUBND Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 22/09/2023
667/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Krông Nô đến ngày 20/9/2023 (Thứ Tư tuần 38) 27/09/2023
656/BC-UBND Báo cáo Giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023 và dự kiến 6 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn huyện Krông Nô 27/09/2023
244/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 05/10/2023
642/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Krông Nô đến ngày 07/9/2023 (thứ năm tuần 36) 05/10/2023
2556/QĐ-UBNND Quyết định về việc giao dự toán kinh phí sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện Krông Nô 05/10/2023
631/BC-UBND báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Krông Nô đến ngày 31/8/2023 (thứ năm tuần 35) 05/10/2023
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 698
Năm 2024 : 679.346
Website huyện