A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về thực hiện dịch vụ công và số hóa trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Krông Nô năm 2024

Ngày 23/02/2024 UBND huyện ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về thực hiện dịch vụ công và số hóa trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Krông Nô năm 2024

Căn cứ Quyết định số 3535/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Krông Nô năm 2024;Kế hoạch số 08/KH-STTTT ngày 24/01/2024của Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về thực hiện dịch vụ công và số hóa trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024. UBND huyện ban hành Kế hoạch với những nội dung sau:

1. Mục đích

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác,minh bạch các quy định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnhđối với công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính(TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường mạng.

- Phát huy vai trò của công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về định hướng, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng, tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong Nhân nhân, để Nhân dân tích cực tham gia, giám sát, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

- Thúc đẩy sự chủ động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích của tỉnh; tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tổ chức, cá nhân.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền trong công tác tuyên truyền, qua đó thúc đẩy sự quyết tâm của các cấp, các ngành nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu về cải cách hành chính nói chung và cải cách TTHC nói riêng.

2. Yêu cầu

- Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên, với nhiều hình thức thiết thực, có hiệu quả; phổ biến nội dung công tác kiểm soát TTHC, số hóa trong công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường mạng kịp thời, đầy đủ, sâu rộng, có chất lượng bằng nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC, kiểm soát TTHC; kịp thời phổ biến, triển khai các quy định mới, sửa đổi bổ sung của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm soát TTHC, số hóa trong công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa,một cửa liên thông trên địa bàn huyện, tỉnh.

- Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu hành chính các cấp trong việc triển khai thực hiện TTHC trên môi trường mạng, thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình; số hóa trong công tác kiểm soát TTHC.

- Tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của kiểm soát TTHC; số hóa trong công tác kiểm soát TTHC, những kết quả đạt được trong công tác CCHC, kiểm soát TTHC, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế -xã hội của huyện;tuyên truyền nội dung đến người dân và doanh nghiệp các cách thức thực hiện TTHC.

- Hướng dẫn nâng cao nhận thức và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân,doanh nghiệp nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công của tỉnh,đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đẩy mạnh tuyên truyền các phương thức khai thác sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Thẻ căn cước khi giải quyết TTHC và dịch vụ công. Công khai địa chỉ tiếp nhận, kết quả xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC trên địa bàn huyện; tích cực tuyên truyền nâng cao hiệu quả của việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

- Tuyên truyền biểu dương những tập thể cá nhân thực hiện tốt, có thái độ tích cực trong công tác kiểm soát TTHC; phê phán những hiện tượng tiêu cực, thái độ cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn phiền hà cho người dân, tổ chức trong quá trình giải quyết TTHC.

Theo đó, UBND huyện giao cho các cơ quan đơn vị, địa phương triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến và số hóa trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện, triển khai các hoạt động tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với từng nhóm người, văn hóa vùng miền, địa phương. Xây dựng, phát sóng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên cập nhật thông tin mới nhất từ các cơ quan chức năng, nhân dân về dịch vụ công trực tuyến và số hóa trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. Thời lượng tuyên truyền phải phù hợp, nội dung có tính giáo dục cao, tập trung vào mọi đối tượng, tầng lớp, vùng, miền trong xã hội. Hướng dẫn Đài truyền thanh các xã, thị trấn đổi mới nội dung tuyên truyền nhằm tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, số hóa trong công tác kiểm soát TTHC và triển khai hoạt động tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với từng nhóm người, văn hóa vùng miền, địa phương. 

Trang thông tin điện tử huyện đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị nhằm tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và số hóa trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Krông Nô. Giới thiệu phổ biến pháp luật, quy định, chính sách của Đảng và Nhà nước, các hoạt động nhằm tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, số hóa trong công tác kiểm soát TTHC tại đơn vị.

Cụ thể nội dung theo Kế hoạch đính kèm


Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Thành Nam
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 1.006
Năm 2024 : 654.380
Website huyện