A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BAN TUYÊN GIAO HUYỆN UỶ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP

 

BAN TUYÊN GIAO HUYỆN UỶ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP

 

Nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng tạo sự thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động để tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Nô lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029 và Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X; giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc, phát huy ý chí tự lực, tự cường; củng cố niềm tin, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Krông Nô hướng dẫn công tác Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X.

Thông qua công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, sự phối hợp của chính quyền, đoàn thể các cấp và sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội đối với hoạt động công tác mặt trận các cấp; khơi dậy, cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân ra sức đổi mới sáng tạo, hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đề ra.

Theo đó, những nội dung tuyên truyền tập trung những nội dung sau:

1. Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 21-CT/HU ngày 03/10/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Krông Nô, nhiệm kỳ 2024 - 2029; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; ý nghĩa, tầm vóc của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X. Tuyên truyền quá trình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 22/9/2023 của Ban Thường vụ TỈnh ủy Đắk Nông và Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Nghị quyết Hội nghị Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX về tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X; những ý kiến, đóng góp trí tuệ vào việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và dự thảo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X (sửa đổi, bổ sung).

2. Khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị, trong các giai đoạn lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc, đặc biệt trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Những yêu cầu về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng, công tác phối hợp của Nhà nước đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

3. Kết quả đạt được nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, những vấn đề đặt ra và giải pháp để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong nhiệm kỳ mới; những mô hình hay, điển hình, nhân tố mới; những bài học kinh nghiệm qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các phong trào của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên các lĩnh vực, đặc biệt là các cuộc vận động lớn “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

4. Kết quả đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; công tác đối ngoại nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

5. Kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; diễn biến, không khí, các hoạt động và kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhất là phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tham luận của đại biểu; kết quả bầu cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X; nghị quyết và chương trình hành động của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

6. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về vai trò, vị trí của công tác mặt trận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; bảo vệ và phát huy giá trị chủ nghĩa yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Căn cứ Hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Uỷ ban nhận dân huyện Krông Nô cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác tuyên truyền vào những thời gian tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam ở từng cấp để xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội một cách phù hợp. Với các hình thức tuyên truyền như: Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội; thông tin lưu động, khẩu hiệu, pa nô...; Thông qua các hội nghị, tuyên truyền miệng qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt ở các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện tới cơ sở...;Tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ; việc phát động, hưởng ứng các cuộc thi, hội thi do các cấp, các ngành phát động…/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Trần Thanh Tuyền
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 784
Năm 2024 : 664.462
Website huyện