A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội ở huyện Krông Nô

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội được các cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; đặc biệt là trong bối cảnh gặp phải nhiều khó khăn, thách thức lớn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tác động mạnh đến mọi mặt toàn xã hội nhưng hoạt động tín dụng chính sách xã hội vẫn đang phát huy được hiệu quả, tăng trưởng đạt ở mức cao, hoạt động đi vào nề nếp và được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội từ huyện đến cơ sở. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Nô đã chủ động khơi tăng nguồn vốn, tổ chức thực hiện tốt các chương trình cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, mở rộng các chương trình cho vay theo chỉ định của Chính phủ trong toàn huyện. Tập trung công tác tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động giao dịch NHCSXH trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; bám sát mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội của địa phương, thường xuyên rà soát để đôn đốc chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch. 

Cán bộ NHCS thực hiên giao dịch thu lãi, giải ngân chuyên môn tại xã Nam Xuân

Đến nay tổng dư nợ nguồn vốn cho vay đến nay đạt 427.646 triệu đồng, với 9.686 hộ vay vốn, góp phần vào thực hiện vượt chỉ tiêu về công tác giảm nghèo hằng năm của huyện (hiện toàn huyện còn 829 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,2% (NQ 4,35%), trong đó hộ nghèo DTTS tại chỗ 292 hộ, chiếm 14,7% (NQ 17,8%). UBND các xã, thị trấn cũng luôn quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, mở rộng phạm vi hoạt động của tổ chức tín dụng về chính sách xã hội. Hiện nay có 12 điểm giao dịch tại 12 xã, thị trấn. Các điểm giao dịch đều công khai thông tin về tín dụng chính sách xã hội và trang bị đầy đủ hòm thư góp ý, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và khách hàng quan hệ giao dịch, theo dõi, giám sát hoạt động của ngân hàng.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức tuyên truyền tại xã Nâm N’Dir

Để việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội góp phần cải thiện đời sống của người dân, xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm tăng thu nhập và xây dựng nông thôn mới huyện Krông Nô đã xác định công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền các cấp cần xác định chính sách tín dụng xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 05 năm giai đoạn 2021 - 2026 và trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá tại Nghị quyết Đại hội Đảng cấp mình, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh, huyện, nguồn vốn phát động huy động gửi tiết kiệm Chung tay vì người nghèo từ các cá nhân, đơn vị ủy thác. Các tổ chức cơ quan và doanh nghiệp tại huyện Krông Nô để đáp ứng cơ bản nguồn vốn cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Nâng cao vai trò của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Tăng cường chỉ đạo các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện tín dụng chính sách xã hội thật chặt chẽ, đúng mục tiêu, mục đích và đối tượng cho vay.

Trong thời gian tới địa phương sẽ đẩy mạnh thực hiện lồng ghép chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội có tính khả thi cao, gắn với sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Các cơ quan, đơn vị kêu gọi mỗi cá nhân, cán bộ công chức, viên chức, tập thể, doanh nghiệp thực hiện gửi tiết kiệm “Chung tay vì người nghèo” tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nhằm đáp ứng nguồn vốn cho vay đối tượng chính sách vay vốn phát triển kinh tế trong giai đoạn vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, đặc biệt quan tâm đến sự phát triển kinh tế của đối tượng chính sách, với tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau”./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1.010
Năm 2024 : 654.384
Website huyện