Giải quyết thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện.
Cơ quan trực tiếp thực hiện Tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). - Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. - Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. - Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ. - Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 cảu UBND tỉnh Đăk Nông V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Đăk Nông.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu Kết quả

1

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ.

Tổ chức tôn giáo

Giờ hành chính

Theo mục 5.2

2

Nộp hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Krông Nô.

- Hồ sơ hợp lệ thì phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Vào sổ tiếp nhận và trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ đầy đủ cho phòng Nội vụ huyện Krông Nô.

 

 

 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện

 

 

0,5 ngày

 

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

- Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

 

3

Thẩm tra hồ sơ:

- Chuyên viên phụ trách tiến hành làm công văn xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện:

+ Nếu đủ điều kiện thì tiến hành soạn thảo công văn chấp thuận .

+ Nếu không đủ điều kiện thì soạn thảo công văn yêu cầu điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

Chuyên viên phòng Nội vụ

 

 

14 ngày

 

- Công văn phối hợp.

- Dự thảo văn bản của UBND huyện

4

Xem xét:

- Nếu đồng ý thì ký tên vào thông báo cho tổ chức tôn giáo.

- Nếu không đồng ý chuyển lại cho tổ chức tôn giáo (nêu rõ lý do).

 

Lãnh đạo UBND huyện

 

 

05 ngày

 

Văn bản trả lời tổ chức tôn giáo

5

Trả kết quả:

- Tiếp nhận hồ sơ từ lãnh đạo Phòng.

- Chuyển hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Vào sổ tiếp nhận và trả kết quả.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện

0,5 ngày

-Văn bản trả lời tổ chức tôn giáo

- Sổ theo dõi hồ sơ (sổ tiếp nhận và trả kết quả).

- Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

 

6

Thống kê và theo dõi kết quả thực hiện TTHC

Chuyên viên Phòng Nội vụ

Hàng tháng

 

 

 

Lưu ý

- Phiếu kiểm soát quá trình xử lý công việc – Mẫu số 05 phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.7.

- Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi cơ quan, tổ chức.

- Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
+ Văn bản đề nghị mẫu B33 theo nghị định số 162/2017/NĐ-CP + Báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chức; + Dự thảo hiến chương hoặc hiến chương sửa đổi (nếu có).
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC