Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ Huyện ủy

 1. Quyết định triệu tập hội nghị Huyện ủy; chỉ đạo chuẩn bị nội dung, chương trình, báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết, kết luận trình hội nghị Huyện ủy về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Huyện ủy quy định tại Điều 1 Quy định này. Chủ động đề xuất những vấn đề lớn, quan trọng của địa phương trình Huyện ủy xem xét, quyết định. Quyết định chương trình, kế hoạch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy.
 2. Lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện, Nghị quyết, Chỉ thị của Huyện ủy, Tỉnh ủy và của Trung ương. Tổ chức thực hiện thí điểm mô hình mới về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, của Trung ương, của Huyện ủy và định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện.
 3. Lãnh đạo cụ thể hóa, thực hiện chủ trương, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác tổ chức, cán bộ.
 1. Quyết định các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng. Chỉ đạo công tác học tập, nghiên cún lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn; đấu tranh với các quan điểm sai trái; bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng.
 2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gưong của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp.
 3. Căn cứ các quy định, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Quyết định chủ trương, giải pháp về xây dựng, quản lý, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế và công tác cán bộ của hệ thống chính trị thuộc thẩm quyền.
 4. Chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp; cho ý kiến nội dung văn kiện và phê duyệt phương án nhân sự Đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

đ) Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách và giải thể các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy (trừ Đảng bộ xã, thị trấn, quân sự, công an).

 1. Quyết định công tác cán bộ theo thẩm quyền được phân cấp quản lý, bảo đảm đúng quy định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình, cụ thể:
 • Quyết định các chủ trương, thực hiện chính sách về cán bộ và công tác cán bộ theo Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện và các nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ huyện.
 • Trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện những vấn đề về cán bộ và công tác cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Ban chấp hành đảng bộ huyện.
 • Quyết định phân công công tác đối với các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.
 • Trên cơ sở đề nghị của đồng chí Bí thư và Thường trực Huyện ủy, thảo luận và quyết định:

+ Tuyển chọn, đánh giá, bố trí, phân công công tác; giới thiệu ứng cử, chỉ định; đào tạo, bồi dưỡng; điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức, đình chỉ chức vụ, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chính sách đối với các chức danh, gồm: ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ huyện; Trưởng ban, Phó Trưởng ban đảng của Huyện ủy, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy; Chủ tịch, Phó chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc; trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội và tương đương của huyện (không phải là ủy viên Ban Thường vụ)\ Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND & ƯBND; Trưởng, Phó phòng và tương đương của huyện; Trưởng, Phó ban chuyên trách Hội đồng nhân dân huyện; Bí thư, Phó Bí thư, úy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, thị trấn và tương đương; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã, thị trấn; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

+ Quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó chú tịch HĐND, ƯBND huyện và các chức danh khác thuộc quyền của Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

+ Chuẩn bị nhân sự để Ban Chấp hành đảng bộ huyện xem xét, đề nghị Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh úy quyết định hoặc cho ý kiến trước khi giới thiệu ứng cử các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện; nhân sự bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên ủy ban Kiểm tra Huyệnủy.

+ Giới thiệu và đề nghị Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về nhân sự úy viên ƯBKT, Chủ nhiệm, Phó Chú nhiệm UBKT Huyện ủy.

+ Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy bố trí, phân công công tác; nhận xét, đánh giá; quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ; khen thưởng, kỷ luật; nghỉ hưu và thực hiện chính sách đối với các chức danh cán bộ thuộc quyền quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang công tác tại huyện.

 • Quyết định việc phân cấp quản lý cán bộ đối với Đảng ủy xã, thị trấn và tương đương.
 • Quyết định kiểm tra, giám sát công tác cán bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng trong phạm vi phụ trách; kết luận về công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo thấm quyền quản lý. ủy quyền cho Thường trực Huyện ủy xem xét kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên mà Ban Thường vụ đã kết luận nhưng không phát sinh thêm các vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay.
 • Chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra đối với các đảng ủy, chi bộ trực thuộc. Chỉ định bổ sung cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy, chi bộ trực thuộc đúng với quy định của Điều lệ Đảng.
 • Chỉ định đồng chí Bí thư Huyện ủy tham gia cấp ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện; chỉ định đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch ƯBND huyện tham gia cấp ủy Quân sự huyện, phân công phụ trách Đảng ủy Công an huyện theo quy định của Điều lệ Đảng.
 • Tham gia ý kiến với Đảng ủy Quân sự tỉnh về nhân sự Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện; tham gia ý kiến với Đảng ủy Công an tỉnh về nhân sự Trưởng Công an huyện.
 • Báo cáo Ban Chấp hành đảng bộ huyện về công tác quản lý cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý giữa hai kỳ hội nghị của Huyện ủy.
 1. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định; việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.
 2. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; chất lượng sinh hoạt đảng, tự phê bình và phê bình; cho ý kiến về việc kết nạp, kết nạp lại đảng viên, chuyển đảng chính thức theo quy định.
 3. Chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quyết định thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đổi với cán bộ, đảng viên theo phân cấp.

k)  Lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật; đề nghị thi hành kỷ luật đảng; xem xét kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên và vấn đề đảng tịch theo Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương. Đề nghị hoặc cho ý kiến việc xét tặng các danh hiệu cao quý của Nhà nước theo quy định. Quyết định khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định của Trung ương.

 1. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; cải cách hành chính, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc. Cho ý kiến về nội dung, chương trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện. Lãnh đạo xây dựng, củng cố và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Cho ý kiến định hướng nhũng nội dung quan trọng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

m)  Lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện của nhân dân; chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

 1. Những vấn đề quan trọng, nhạy cảm thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ có thể ra Nghị quyết hoặc kết luận để lãnh đạo.
 1. Định hướng việc triển khai đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung chủ yếu của các ngành, lĩnh vực của huyện tích họp vào Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 trước khi trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định. Cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của huyện trước khi trình phê duyệt; Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, Ke hoạch sử dụng đất kỳ đầu huyện; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện (nếu có); việc thực hiện các cơ chế, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội có ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân; chủ trương, cơ chế, giải pháp huy động nguồn lực xã hội phục vụ phát triển; về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; chủ trương đầu tư các dự án lớn, quan trọng, nhạy cảm trên địa bàn; dự án liên quan đến quốc phòng, an ninh.

Cho ý kiến thống nhất để cấp thấm quyền quyết định một số vấn đề sau:

 • Các dự án quan trọng của tỉnh; dự án nhóm B theo quy định của Luật Đầu tư công.
 • Các dự án đầu tư có yếu tố nước ngoài thực hiện trên địa bàn; các dự án có tác động, ảnh hưởng lớn đến môi trường, quốc phòng, an ninh, lịch sử, văn hóa, cảnh quan, kiến trúc đô thị, dự án năng lượng tái tạo, khai thác khoáng sản không phân biệt nguồn vốn (kế cả nguồn vốn ngoài ngân sách), quy mô đầu tư.
 • Cho ý kiến để bổ sung quy hoạch các dự án: Xây dựng khu đô thị, khu du lịch, điểm du lịch, khu dân cư, cụm công nghiệp không nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt.
 • Các dự án nông, lâm nghiệp sử dụng quỹ đất từ 50 ha trở lên.
 • Danh mục và mức bố trí vốn các công trình trọng điểm hằng năm của huyện trước khi ƯBND huyện trình HĐND huyện quyết định.
 • Cho ý kiến về dự toán ngân sách địa phương hằng năm trước khi ƯBND huyện trình HĐND huyện quyết định.
 1. Cụ thể hóa, triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Huyện ủy trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, dân số, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.
 1. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm; giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp trên địa bàn, nhất là các tình huống đột xuất liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, dân tộc, tôn giáo...
 2. Định hướng hoạt động của các cơ quan tư pháp, lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách tư pháp, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp theo quy định.
 3. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng bộ theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 4. Tham gia ý kiến trong việc xây dựng, ban hành chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nhất là những vấn đề có liên quan đến địa phương.
 5. Quyết định những vấn đề quan trọng khác do các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đề nghị; thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.
 6. ủy quyền cho thường trực Huyện ủy thực hiện một số công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Huyện úy, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện.