Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 12 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
4. Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Phòng Tư pháp Tư pháp , Lĩnh vực Chứng thực Đã có hiệu lực
5. Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Phòng Tư Pháp Tư pháp , Lĩnh vực Chứng thực Đã có hiệu lực
10. Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Phòng Tư Pháp Tư pháp , Lĩnh vực Hộ tịch Đã có hiệu lực
12. Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Tư pháp , Lĩnh vực Hộ tịch Đã có hiệu lực
11. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Phòng Tư Pháp Tư pháp , Lĩnh vực Hộ tịch Đã có hiệu lực
9. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp , Lĩnh vực Hộ tịch Đã có hiệu lực
8. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Phòng Tư Pháp Tư pháp , Lĩnh vực Hộ tịch Đã có hiệu lực
7. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Phòng Tư Pháp Tư pháp , Lĩnh vực Hộ tịch Đã có hiệu lực
6. Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Phòng Tư Pháp Tư pháp , Lĩnh vực Chứng thực Đã có hiệu lực
3. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài, cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngoài cấp hoặc chứng nhận 62da4ebe2a50510bd8024a32 Phòng Tư pháp Tư pháp , Lĩnh vực Chứng thực Đã có hiệu lực
2. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Phòng Tư Pháp Tư pháp , Lĩnh vực Chứng thực Đã có hiệu lực
1. Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Phòng Tư pháp cấp huyện Tư pháp , Lĩnh vực Hộ tịch Đã có hiệu lực