Lịch công tác của lãnh đạo

Từ ngày 13/05/2024 đến ngày 19/05/2024

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú