• :
  • :
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Hướng tới kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước!
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 14 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện. Nội vụ , Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng Đã có hiệu lực
Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện. Nội vụ , Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng Đã có hiệu lực
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện. Nội vụ , Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng Đã có hiệu lực
Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện. Nội vụ , Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng Đã có hiệu lực
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện. Nội vụ , Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng Đã có hiệu lực
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện. Nội vụ , Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng Đã có hiệu lực
Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện. Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng Đã có hiệu lực
8. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Phòng Nội vụ Nội vụ , Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng Đã có hiệu lực
6. Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 62da4ebe2a50510bd8024a32 phòng nội vụ Nội vụ , Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng Đã có hiệu lực
5. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 62da4ebe2a50510bd8024a32 phòng Nội vụ Nội vụ , Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng Đã có hiệu lực
4. Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 62da4ebe2a50510bd8024a32 phòng Nội vụ Nội vụ , Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng Đã có hiệu lực
3. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất phòng Nội vụ; Bộ phận một cửa Nội vụ , Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng Đã có hiệu lực