Ngày 15/7/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND về Ban hành Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông.