• :
  • :
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Hướng tới kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước!

Lịch làm việc

Từ ngày 05/06/2023 đến ngày 11/06/2023

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú