Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Quy trình này áp dụng đối với các cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ tặng danh hiệu Lao động tiên tiến của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện Krông Nô.
Cơ quan trực tiếp thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện.
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Quyết định khen thưởng
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật Thi đua, khen thưởng; - Nghị định số 91/2017/NĐ-CPngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng - Thông tư số 12/2019/TT-BNVngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. - Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành quy định về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. - Quyết định 1263/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh Đăk Nông V/v Công bố danh mục TTHC mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nội vụ tỉnh Đăk Nông. - Căn cứ Quyết định số 4327/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND huyện về việc ban hành Quy chế về công tác Thi đua - Khen thưởng trên địa bàn huyện Krông Nô
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

- Đơn vị trình khen thưởng nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Tổ chức, đơn vị

Giờ hành chính

Theo mục 5.2

B2

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện chuyển hồ sơ cho Phòng Nội vụ.

Bộ phận TN&TKQ

½ ngày

Mẫu số 01 (theo TT 01/2018/TT-VPCP)

B3

- Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng.

- Các trường hợp không được khen thưởng, Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen thưởng được biết.

Phòng Nội vụ

05 ngày

- Tờ trình, dự thảo Quyết định, danh sách

- Văn bản trả lời

B4

Xem xét Tờ trình, dự thảo Quyết định của Phòng Nội vụ

- Nếu không đồng ý: Phê ý kiến và đề nghị Phòng Nội vụ xử lý theo các bước xử lý trước

- Nếu đồng ý: Ký vào Quyết định điều chỉnh và chuyển cho cán bộ thụ lý.

Lãnh đạo UBND huyện

03 ngày

- Quyết định

- Mẫu số 05 (theo TT 01/2018/TT-VPCP)

B5

- Sau khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo kết quả khen thưởng cho đơn vị trình khen thưởng và đề nghị đơn vị trình khen thưởng liên hệ phòng Nội vụ để nhận hiện vật và tiền khen thưởng.

- Phòng Nội vụ chuẩn bị hiện vật và tiền khen thưởng để cấp phát cho đơn vị trình khen thưởng.

Bộ phận TN&TKQ

1,5 ngày

Mẫu số 01 Mẫu số 02 Mẫu số 03 Mẫu số 06 (theo TT 01/2018/TT-VPCP)

 

 

Lưu ý

- Phiếu kiểm soát quá trình xử lý công việc – Mẫu số 05 phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.7.

- Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi cơ quan, tổ chức.

- Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
- Tờ trình đề nghị kèm theo danh sách cá nhân được đề nghị khen thưởng
- Biên bản xét khen thưởng.
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC