5. trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới

Cơ quan ban hành 62da4d35a5a3fbac400ddd63
Số hồ sơ 1
Lĩnh vực
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện tổ chức
Cơ quan trực tiếp thực hiện Phòng NN&PTNTT
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. - Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

B1

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ về Phòng Nông nghiệp & PTNT

B2

Nộp hồ sơ:

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực Nông thôn mới Phòng NN & PTNT.

- Hồ sơ hợp lệ thì phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Vào sổ tiếp nhận và trả kết quả.

B3

Thẩm tra hồ sơ:

- Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:

+ Nếu đủ điều kiện thì tiến hành dự thảo văn bản trả lờicho UBND xã về kết quả đưa vào kế hoạch thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới.

+ Nếu không đủ điều kiện thì dự thảo văn bản trả lại cho tổ chức (nêu rõ lý do).

B4

Xem xét trình UBND huyện ban hành:

- Nếu đồng ý thì ký tên vào văn bản trình ký.

- Nếu không đồng ý chuyển lại cho chuyên viên phụ trách (nêu rõ lý do).

B5

Xem xét dự thảo văn bản trả lời cho UBND xã của Phòng Nông nghiệp & PTNT

- Nếu không đồng ý: Phê ý kiến và đề nghị Phòng Nông nghiệp & PTNT xử lý theo các bước xử lý trước

- Nếu đồng ý: Ký vào Văn bản trả lời cho UBND xã và chuyển cho Phòng Nông nghiệp & PTNT.

B6

Trả kết quả:

Tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo UBND huyện, vào sổ theo dõi đánh giá kết quả thực hiện. Thu Giấy biên nhận, ký nhận vào sổ theo dõi và trả kết quả cho tổ chức.

B7

Thống kê và theo dõi kết quả thực hiện TTHC: Chuyên viên Phòng có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
Văn bản đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới (ban hành kèm theo Mẫu số 01 tại phụ lục kèm theo Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ);
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC