Ngày 12/3/2021, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 325/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021. Cụ thể  Danh mục Thủ tục hành chính cấp tỉnh ...