• :
  • :
Hướng đến kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (ngày 01/01/2004-01/01/2024) - Đảng bộ và Nhân dân huyện Krông Nô ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023!
Câu hỏi:
Ngày thành lập huyện Krông Nô
Nội dung:

Kinh tế xã hội

Người gửi: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ
Địa chỉ: Krồng Nô, Đắk Nông - Tỉnh Đắk Nông - Huyện Krông Nô - Xã Nam Đà
Trả lời:
  • ngày 09/11/1987

    14/03/2023  |  ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ đã phản hồi

  • Krông Nô thành lập theo Quyết định số 212/HĐBT ngày 09/11/1987 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)

    14/03/2023  |  ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ đã phản hồi