A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính huyện Krông Nô năm 2024

Ngày 20/3/2024, UBND huyện Krông Nô ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính huyện Krông Nô năm 2024 với mục đích Triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ CCHC, cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC năm 2023 và những năm tiếp theo nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; đồng thời, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác CCHC, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Phấn đấu Chỉ số CCHC của huyện năm 2024 duy trì ở vị trí thứ nhất và chỉ số SIPAS đạt trên 80%. Yêu cầu Tiếp tục nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện về kết quả thực hiện công tác CCHC.-Các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là các đơn vị chủ trì các nội dung, lĩnh vực Chỉ số CCHC phải nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong kết quả thực hiện các nội dung CCHC năm 2023 liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý. Có giải pháp khắc phục, đề ra các biện pháp khả thi nhằm nâng cao Chỉ số CCHC năm 2024. Thực hiện Kế hoạch đồng bộ, thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo thực hiện hiệu quả và đúng mục đích đề ra.

Theo đó: Giao các Phòng, ban, ngành thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn Đắk Mâm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch duy trì, cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC tại đơn vị đảm bảo hoàn thành 100% các mục tiêu đề ra. Cụ thể:

- Người đứng đầu các đơn vị phải giải trình và chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phân công trong Kế hoạch không đáp ứng được mục tiêu đề ra, làm giảm điểm số các nội dung, tiêu chí trong chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS năm 2023.

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Nội vụ, Bưu điện huyện thực hiện điều tra xã hội học xác định Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2024 khi có yêu cầu.

- Các Phòng: Nội vụ, Tư pháp, Văn hóa và Thông tin,Tài chính - Kế hoạch,Văn phòng HĐND&UBND huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì theo dõi, tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện hiệu quả các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giao Phòng Nội vụ: Chủ trì, tham mưu UBND huyện theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; tăng cường công tác kiểm tra theo Kế hoạch năm 2024 và kiểm tra đột xuất về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC, kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính. Làm đầu mối, phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN huyện, Bưu điện huyện và các đơn vị có liên quan thực hiện điều tra xã hội học xác định Chỉ số SIPAS năm 2024 theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tự đánh giá, chấm điểm, tổng hợp tài liệu kiểm chứng vè Chỉ số PAR INDER của huyện năm 2024, tham mưu UBND báo cáo Sở Nội vụ theo đúng quy định.

- Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông và các đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS năm 2024 của huyện.

Cụ thể theo văn bản đính kèm:


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 1.014
Năm 2024 : 654.388
Website huyện