A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính huyện Krông Nô” năm 2023

 

Triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của UBND huyện Krông Nô về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Krông Nô năm 2023. Ngày 22/3/2023, UBND huyện Krông Nô ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính huyện Krông Nô” năm 2023.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2023.

- Phát huy vai trò của tập thể và cá nhân trong việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 theo Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của UBND huyện Krông Nô.

- Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua phải được xem là nhiệm vụ trọng tâm; đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Phong trào thi đua được tổ chức với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, tạo sự đột phá, bám sát chủ đề và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2023.

- Việc bình xét thi đua, khen thưởng phải đảm bảo kịp thời, dân chủ, khách quan, đúng đối tượng, tiêu chuẩn và thành tích đạt được của tập thể, cá nhân theo kế hoạch.

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THI ĐUA

1. Chủ đề thi đua năm 2023: “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ gắn với xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số”.

2. Nội dung thi đua

- Thi đua nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Thi đua triển khai thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng các nhiệm vụ, mục tiêu tại Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của UBND huyện Krông Nô.

- Thi đua thực hiện hoàn thành tốt các tiêu chí trong bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

- Thi đua đề xuất các giải pháp, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; cắt giảm thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, tạo sự chuyển biến tích cực mang lại hiệu quả thiết thực.

- Thực hiện công khai, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính; 100% thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến (dịch vụ công trực tuyến toàn trình và trực tuyến một phần) trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

- Trong năm không có đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về quyết định hành chính, hành vi hành chính và quá trình giải quyết thủ tục hành chính; không có hồ sơ giải quyết bị sai sót, trễ hẹn.

- Nâng cao sự hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

- 100% cán bộ, công chức không vi phạm Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

3. Đối tượng thi đua

- Về tập thể: Các Phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; UBND các xã, thị trấn.

- Về cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các Phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn.

4. Thời gian thi đua

- Thời gian thi đua: Trong năm 2023.

- Thời gian lập hồ sơ, thủ tục khen thưởng: Trong năm 2023.

III. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ THỦ TỤC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

          1. Đối tượng, hình thc khen thưởng

          - Đối tượng: Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

          - Hình thức: Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.

2. Tiêu chuẩn chung

2.1. Đối với tập thể

- Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu ban hành văn bản và tổ chức triển khai các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính.

- Tổ chức tuyên truyền cải cách hành chính với nhiều hình thức phù hợp, đa dạng, phong phú đạt hiệu quả cao.

- Triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo chất lượng, đúng và vượt tiến độ các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023.

- Đạt thứ hạng cao hoặc có sự thay đổi vượt bậc về thứ hạng so với năm trước trong đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính.

- Báo cáo công tác cải cách hành chính theo định kỳ đầy đủ, gửi về UBND huyện đúng thời gian quy định.

- Thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đúng quy định.

- Có sáng kiến cải cách hành chính mang lại hiệu quả được cấp có thẩm quyền công nhận;

- Trong năm không có cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật về thực thi công vụ, cải cách hành chính, không có đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về giải quyết thủ tục hành chính.

2.2. Đối với cá nhân

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên; có đề xuất các giải pháp, sáng kiến, cách làm mới hiệu quả đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính được cấp có thẩm quyền công nhận;

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong năm không bị người dân phản ánh có thái độ quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu hoặc tham ô, lãng phí ngân sách Nhà nước, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp; không có đơn thư khiếu nại liên quan.

3. Hồ sơ, thủ tục khen thuởng

- Đối với tập thể: Sau khi UBND huyện công bố kết quả xếp loại cải cách hành chính năm 2023, Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chọn tập thể tiêu biểu trong nhóm xếp hạng xuất sắc và thông báo để các tập thể được chọn lập hồ sơ thủ tục khen thưởng theo quy định.

- Đối với cá nhân: Các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá, bình xét và đề xuất Chủ tịch UBND huyện khen thưởng; trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan bình chọn cá nhân xuất sắc nhất đề Chủ tịch UBND huyện khen thưởng và thông báo cho cá nhân lập hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy định.

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng có 01 bộ bản chính, gồm:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng.

+ Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cơ quan trình.

+ Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Hồ sơ gửi về Phòng Nội vụ để tổng hợp trình khen thưởng theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn

- Xây dựng kế hoạch phát động thi đua theo thẩm quyền để triển khai và tổ chức thực hiện. Lấy kết quả thực hiện Phong trào thi đua cải cách hành chính là nội dung quan trọng để đánh giá, xét thi đua khen thưởng, tổng kết năm đối với tập thể, cá nhân.

- Giới thiệu gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua để phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong Phong trào thi đua.

- Báo cáo UBND huyện về kết quả thực hiện Phong trào thi đua (thông qua Phòng Nội vụ) lồng ghép với báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Các cơ quan, đơn vị được UBND huyện giao làm đầu mối triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính của huyện: Các Phòng: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Phối hợp với Phòng Nội vụ xem xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lĩnh vực cải cách hành chính được giao để đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.

3. Phòng Nội vụ

- Triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua. Tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua đảm bảo theo đúng quy định.

         - Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Phong trào thi đua về UBND huyện; tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết thực hiện Phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả.


Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Thành Nam
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 781
Năm 2024 : 671.016
Website huyện