A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giấy mời - Tài liệu Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Krông Nô khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/12/2019 và các quy định của pháp luật liên quan. Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023; Thường trực HĐND huyện Krông Nô tổ chức Kỳ họp thứ 6 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần: 

- Các vị Đại biểu HĐND huyện Krông Nô khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Thông báo số 56/TB-HĐND ngày 06/7/2023 của HĐND huyện)

Theo Giấy mời số 59/GM-HĐND ngày 10/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Krông Nô

2. Thời gian:

- 01 ngày, từ ngày 14/7/2023 (thứ 6).

       - Khai mạc vào lúc 07h30 phút, ngày 14/7/2023 (thứ 6).

3. Địa điểm: Hội trường trụ sở HĐND&UBND huyện Krông Nô.

4. DANH MỤC TÀI LIỆU TẠI KỲ HỌP

TT

Số ký hiệu, văn bản

Trích yếu Văn bản

 (Click vào để xem nội dung chi tiết)

Ghi chú


Thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
 

Chương trình Kỳ họp thứ 6
 

GỢI Ý MỘT SỐ VẤN ĐỀ TẬP TRUNG THẢO LUẬN

TẠI KỲ HỌP THỨ 6 HĐND HUYỆN KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2021-2026

I. Các văn bản của HĐND huyện trình tại Kỳ họp

1

Tờ trình số 58/TTr-HĐND ngày 07/7/2023

- Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024

- Dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024

 

2

Báo cáo số 68/BC-HĐND ngày 12/7/2023

Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

 

3

Báo cáo số 76/BC-BKTXH ngày 12/7/2023

Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ban KTXH

 

4

Báo cáo số 64/BC-HĐND ngày 11/7/2023

Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Pháp chế

 

5Báo cáo số 71/BC-HĐND ngày 12/7/2023Báo cáo giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2022 

6

Báo cáo số 76/BC-BKT&XH ngày 12/7/2023

Báo cáo giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội về công tác triển khai tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, giai đoạn 2020-2022 trên địa bàn huyện

 

7

Báo cáo số 50/BC-HĐND, ngày 05/6/2023

Báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

 

8

Báo cáo số 69/BC-HĐND ngày 12/7/2023

BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo số 362/BC-UBND ngày 06/6/2023 của UBND huyện về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

 

9Báo cáo số 70/BC-HĐND ngày 12/7/2023BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo số 443/BC-UBND, ngày 27/6/2023 của UBND huyện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 
10Báo cáo số 71/BC-HĐND ngày 12/7/2023BÁO CÁO THẨM TRA Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 30/6/2023 của UBND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 
11Báo cáo số 73/BC-HĐND ngày 12/7/2023BÁO CÁO THẨM TRA Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện năm 2022 
12Báo cáo số 74/BC-HĐND ngày 12/7/2023BÁO CÁO THẨM TRA Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 30/6/2023 của UBND huyện về việc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án khởi công mới giai đoạn 2023-2025 nguồn ngân sách huyện 
13Báo cáo số 65/BC-HĐND ngày 11/7/2023BÁO CÁO THẨM TRA Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 30/06/2023 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021 - 2025 
14Báo cáo số 66/BC-HĐND ngày 11/7/2023BÁO CÁO THẨM TRA Tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 
15Báo cáo số 67/BC-HĐND ngày 11/7/2023BÁO CÁO THẨM TRA Việc điều chỉnh một số nội dung tại Điều 2 Nghị quyết số 189/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của HĐND huyện tại Tờ trình số 73/TTr-UBND, ngày 30/6/2023 của UBND huyện 
16Báo cáo số 60/BC-HĐND ngày 11/7/2023BÁO CÁO Thẩm tra báo cáo công tác 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện 
17Báo cáo số 61/BC-HĐND ngày 11/7/2023BÁO CÁO Thẩm tra về công tác tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của UBND huyện 
18Báo cáo số 62/BC-HĐND ngày 11/7/2023BÁO CÁO Thẩm tra về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của UBND huyện 
19Báo cáo số 63/BC-HĐND ngày 11/7/2023BÁO CÁO THẨM TRA Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của UBND huyện 

II. Báo cáo của UBMTTQVN huyện và Báo cáo các cơ quan tư pháp

22

Báo cáo số 365/BC-MT, ngày 23/6/2023

Báo cáo công tác tổ chức Hội nghị và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của BTT UBMTTQ Việt Nam huyện

 

23

Báo cáo số 203/BC-TA, ngày 15/6/2023

Báo cáo của Toà án nhân dân huyện về công tác của Toà án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

 

24

Báo cáo số 321/BC-VKS, ngày 15/6/2023

Báo cáo của VKSND  huyện về công tác của Viện Kiểm sát 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

 

25

Báo cáo số 369/BC-CCTHADS, ngày 13/6/2023

Báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

 

III. Các báo cáo và Tờ trình của UBND huyện

26

Báo cáo số 443/BC-UBND,  ngày 27/6/2023

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023

- Phụ biểu kèm theo Báo cáo

 

27

Báo cáo số 442/BC-UBND, ngày 27/6/2023

- Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

- Phụ biểu kèm theo Báo cáo

 

28

Báo cáo số 461/BC-UBND, ngày 29/6/2023

- Báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm (bao gồm các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023)

- Phụ biểu kèm theo Báo cáo

 

29

Báo cáo số 460/BC-UBND, ngày 29/6/2023

- Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022

 

30

Báo cáo số 362/BC-UBND, ngày 06/6/2023

- Báo cáo kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

- Phụ biểu kèm theo Báo cáo

 

31

Báo cáo số 386/BC-UBND, ngày 14/6/2023

Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

 

32

Báo cáo số 424/BC-UBND, ngày 19/6/2023

Báo cáo tình hình và kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

 

33

Báo cáo số 404/BC-UBND, ngày 22/6/2023

- Báo cáo tình hình và kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

- Phụ biểu kèm theo Báo cáo

 

34

Báo cáo số 68/TTr-UBND, ngày 30/6/2023

- Tờ trình, DT Nghị quyết đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư

- Các dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình

 

35

Báo cáo số 69/TTr-UBND, ngày 30/6/2023

- Tờ trình, DT Nghị quyết về quyết định chủ trường đầu tư đối với các dự án khởi công mới giai đoạn 2023-2025 thuộc nguồn ngân sách huyện.

- Các dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình

 

36

Báo cáo số 71/TTr-UBND, ngày 30/6/2023

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách cấp huyện.

- Phụ biểu kèm theo Tờ trình.

- Các dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình 71/TTr

 

37

Báo cáo số 72/TTr-UBND, ngày 30/6/2023

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023

- Phụ biểu kèm theo Tờ trình.

- Các dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình 72/TTr

 

38

Báo cáo số 73/TTr-UBND, ngày 30/6/2023

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh một số nội dung tại Điều 2, Nghị quyết số 189/NQ-HĐND, ngày 19/12/2022 của HĐND huyện về việc giao nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn ngân sách thực hiện 03 chương trình MTQG trên địa bàn huyện năm 2023

- Phụ biểu kèm theo Tờ trình.

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình 73/TTr

 

39

Báo cáo số 74/TTr-UBND, ngày 30/6/2023

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Krông Nô năm 2022

- Phụ biểu kèm theo tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình 74/TTr

 

40Báo cáo số 493/BC-UBND ngày 13/7/2023Báo cáo tiếp thu, giải trình một số nội dung trình kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khoáVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 
41Báo cáo số 158/BC-UBND ngày 21/3/2023Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2026 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 772
Năm 2024 : 664.450
Website huyện