A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường thực hiện Quy tắc ứng xử, văn hóa, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ

Thực hiện Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy tắc ứng xử, văn hóa, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông; qua đó, quy định các chuẩn mực ứng xử, văn hóa, đạo đức công vụ, lề lối làm việc khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và quan hệ ứng xử xã hội nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc, chuẩn mực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, liêm chính, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động công vụ.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả bộ Quy tắc nêu trên tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện; ngày 23/8/2022, UBND huyện Krông Nô đã ban hành Công văn số 1635/UBND-VP về việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử, văn hóa, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Trong đó, đã chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Quy tắc ứng xử, văn hóa, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền và xử lý đối với trường hợp vi phạm các quy định theo phân cấp quản lý.

Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong việc tổ chức, thực hiện Quy tắc ứng xử, văn hóa, đạo đức công vụ; người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị có ý kiến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo mà được cơ quan có thẩm quyền kết luận có vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước nói chung và những quy định tại Quy tắc nêu trên nói riêng.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động căn cứ Quy tắc ứng xử, văn hóa, đạo đức công vụ và các quy định của pháp luật tự xem xét, điều chỉnh hành vi của mình về văn hóa công vụ, văn hóa ứng xử xã hội; xây dựng phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, liêm chính, minh bạch, hiệu quả; nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân trong quá trình thực thi công vụ; chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhà nước trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật.

Ngoài ra, chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện đưa tiêu chí thực hiện Quy tắc ứng xử, văn hóa, đạo đức công vụ vào hoạt động đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND huyện phê bình, chấn chỉnh, xử lý trường hợp vi phạm theo quy định về văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời xem xét, đề xuất biểu dương, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt quy định.

Đến nay, sau hơn 01 năm triển khai thực hiện bộ Quy tắc, bước đầu đã ghi nhận hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc, có chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống, trang phục phù hợp với công việc; gắn với xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh, thân thiện, liêm chính, kiến tạo.

Hoạt động kiểm tra công vụ, kiểm tra liên ngành công tác cải cách hành chính được triển khai thường xuyên, kịp thời. Năm 2023, UBND huyện đã chỉ đạo Tổ kiểm tra công vụ tại Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của UBND huyện Krông Nô tiến hành kiểm tra tại 03 xã, thị trấn trên địa bàn huyện (gồm UBND các xã: Tân Thành, Đắk Drô, thị trấn Đắk Mâm). Đồng thời, triển khai 01 Đoàn kiểm tra liên ngành công tác cải cách hành chính đối với 08 đơn vị cấp xã và 01 Phòng chuyên môn thuộc huyện. Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị đều thực hiện nghiêm quy định về giờ giấc làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm quy định trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; quản lý chặt chẽ biên chế, vị trí việc làm; công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức được triển khai khách quan, dân chủ, đúng pháp luật; thực hiện tinh giản biên chế, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và cơ cấu phù hợp, đảm bảo về số lượng và chất lượng. Qua đó, niềm tin của Nhân dân vào chính quyền các cấp ngày càng được nâng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, tính kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số đơn vị, địa phương còn chưa nghiêm; một số cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu về kỹ năng, năng lực trong công việc; vẫn còn xảy trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, học tập để xảy ra sai phạm phải xử lý kỷ luật (trong năm 2023, có 04 trường hợp bị xử lý kỷ luật; trong đó 01 trường hợp bị áp dụng hình thức kỷ luật cách chức, 01 trường hợp cảnh cáo, 02 trường hợp khiển trách).

Trong thời gian tới, để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của nền công vụ, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả các hoạt động nhằm ngăn chặn, phòng, chống, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; vi phạm Nội quy, Quy chế của cơ quan, quy tắc ứng xử; có hành vi nhũng nhiễu, cửa quyền, gây phiền hà cho tổ chức, công dân nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, kiến tạo, đáp ứng yêu cầu trong công vụ, phục vụ người dân./.

T/h: Tâm


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hệ Thống Công Vụ
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 709
Năm 2024 : 644.321
Website huyện