A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Nô

Thực hiện Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2024 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2024 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc cho phép cập nhật ranh giới và các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Nô.

 

Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô thông báo công bố công khai toàn bộ nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ công khai:

- Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2024 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông;

- Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2024 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc cho phép cập nhật ranh giới và các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Nô.

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

- Bản vẽ vị trí, ranh giới các công trình thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Krông Nô.

- Bản đồ chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024.

2. Thời hạn, địa điểm công khai:

- Thời hạn công khai: Trong suốt năm kế hoạch sử dụng đất.

- Địa điểm: Trên Trang thông tin điện tử của huyện, tại trụ sở UBND huyện và trụ sở UBND các xã, thị trấn Đắk Mâm.

3. Trách nhiệm các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn:

3.1. Văn phòng HĐND&UBND huyện:

Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường đăng tải, công bố công khai toàn bộ hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện lên Trang thông tin điện tử của huyện và tại trụ sở UBND huyện.

3.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Phối hợp với đơn vị tư vấn bàn giao hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện cho các đơn vị có liên quan để công khai theo quy định. Theo dõi, đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện việc công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện.

- Cung cấp các tài liệu, số liệu kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng và quản lý hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện theo quy định.

- Tham mưu thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được phê duyệt, tuân thủ đúng các quy định pháp luật có liên quan và đảm bảo theo các chỉ tiêu sử dụng đất được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất. Kiên quyết không tham mưu giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong kế hoạch sử dụng đất. Kiểm tra, tham mưu xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

- Theo dõi, tổng hợp việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện, tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

3.3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

- Đối với các vị trí, công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Nô phù hợp với quy hoạch sử dụng đến năm 2030, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt nhưng chưa thống nhất với Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đắk Mâm, phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Đắk Mâm để cập nhật các quy hoạch chi tiết trong quá trình thực hiện điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Đắk Mâm đến năm 2030 huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

3.4. UBND các xã, thị trấn Đắk Mâm:

- Thực hiện công bố công khai hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông theo quy định; thông báo địa điểm công khai hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông rộng rãi đến từng thôn, buôn, bon, tổ dân phố trên địa bàn quản lý để tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được biết.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân trên địa bàn về các chỉ tiêu sử dụng đất của xã, thị trấn đã được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện, đặc biệt các dự án cần thu hồi đất, các công trình, dự án, các khu vực chuyển mục đích sử dụng đất và các vị trí quy hoạch khác có liên quan trên địa bàn thực hiện trong năm kế hoạch.

- Xác định vị trí, ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất (đất có rừng tự nhiên) cần bảo vệ nghiêm ngặt trên địa bàn quản lý; phối hợp các đơn vị có liên quan để điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tỉnh thống nhất, đồng bộ bộ giữa các khu vực.

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai để người sử dụng đất năm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

- Quản lý việc sử dụng đất trên địa bàn theo đúng kế hoạch sử dụng đất, nhất là khu vực chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang hóa đất đã giao, cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn, cụm công nghiệp, đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữ đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu bảo vệ môi trường.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, kịp thời ngăn chăn và xử lý nghiêm đối với trường hợp sử dụng đất vi phạm trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không tham mưu, đề xuất giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai và chịu trách nhiệm trước UBND huyện trong việc sử dụng đất tiết kiểm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn quản lý.

- Đối với các vị trí, công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Krông Nô đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Tuy nhiên, trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 mới chỉ phân bổ đến chỉ tiêu và cấp nhật ranh giới khu chức năng, chưa bố trí cụ thể từng loại đất trên bản đồ quy hoạch theo quy hoạch chi tiết. UBND các xã, thị trấn Đắk Mâm có trách nhiêm rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND huyện để xem xét, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện tham mưu lập hồ sơ xin điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 để cập nhật vào làm cơ sở đưa vào kế hoạch sử dụng đất để triển khai thực hiện theo quy định.  

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn theo quy định hoặc khi có yêu cầu.

Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô thông báo công bố, công khai nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Krông Nô đến các tổ chức, cá nhân và Nhân dân trên địa bàn được biết, thực hiện đảm bảo đúng quy định./.


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 1.000
Năm 2024 : 654.374
Website huyện