A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện ủy Krông Nô phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/BTCTU, ngày 17/01/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tổ chức các Hội nghị ngành Tổ chức xây dựng đảng năm 2023. Ngày 06/10/2023, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông phối hợp với Huyện ủy Krông Nô tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Đức Nguyên – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị; các đồng chí: Trần Văn Nam – TUV, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và Nguyễn Tấn Bi – TUV, Bí thư Huyện ủy Krông Nô đồng chủ trì; Cùng dự Hội nghị còn có Lãnh đạo: Sở Nội vụ, Các phòng và chuyên viên thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phòng Tổ chức - Cán bộ, Công an tỉnh; phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Tổ chức các huyện ủy, thành uỷ.

Đồng chí Nguyễn Đức Nguyên – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

chủ trì Hội nghị

        Trong 9 tháng đầu năm 2023, tiếp tục thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, trực tiếp là Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết, chủ động, tích cực, tập trung tham mưu cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm; đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, đại hội đảng bộ các cấp và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành năm 2023 bảo đảm tiến độ, chất lượng theo chương trình, kế hoạch đề ra và đạt được một số kết quả. Trong đó nổi bật là:

        Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, theo đó ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã kịp thời tham mưu thực hiện xuyên suốt, đan xen với các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với cơ sở, có những chủ trương, giải pháp, chính sách sát với thực tế; quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố các cơ sở yếu kém.

        Đồng chí Nguyễn Tấn Bi – TUV, Bí thư Huyện ủy Krông Nô báo cáo những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2023 của huyện Krông Nô

        Công tác tham mưu cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện luôn được ban tổ chức cấp ủy các cấp thực hiện kịp thời; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm, sát với tình hình thực tế và điều kiện cụ thể của địa phương; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế gắn với việc xây dựng vị trí việc làm tiếp tục được chỉ đạo chặt chẽ. Công tác chính sách cán bộ được thực hiện đầy đủ, kịp thời, nhất là việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng và chăm sóc sức khỏe cán bộ diện Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc thẩm tra,  rà soát, kết luận tiêu chuẩn chính trị được thực hiện thận trọng, chặt chẽ.

        Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc như: Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên ở một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ kết nạp đảng viên trong quý III nói riêng và 9 tháng năm 2023 nói chung còn thấp (đạt 53,74% so với chỉ tiêu kế hoạch năm); việc kết nạp đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp tư nhân hầu như chưa thực hiện được; vẫn còn một số chi bộ “trắng” đảng viên là người tại chỗ.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy Đắk Song trao đổi về những khó khăn trong công tác tạo nguồn cán bộ ở cấp xã

Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy Cư Jut ý kiến về tình hình công tác phát triển Đảng viên, đặc biệt là trong các đơn vị trường học

        Công tác quản lý nắm tình hình cán bộ có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Việc rà soát, thẩm tra, kết luận bảo vệ chính trị nội bộ chưa có nhiều cách làm sáng tạo, số lượng nhiều nên quá tải ở các cấp ủy, địa phương, đơn vị.

        Một số đơn vị xét cử cán bộ tham gia đào tạo trình độ Cao cấp lý luận chính trị không đúng với tỷ lệ quy định, ảnh hưởng đến kế hoạch đào tạo chung của tỉnh, dẫn đến chỉ tiêu đào tạo trình độ cao cấp LLCT năm 2023 không đạt kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy Đắk Glong kiến nghị về việc mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị có thời gian đào tạo phù hợp với đội ngũ cán bộ Đảng viên là giáo viên

        Một số quy định của Trung ương chưa có hướng dẫn cụ thể nên trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Cán bộ phụ trách công tác đảng tại các đảng ủy cơ sở thường xuyên thay đổi nên kinh nghiệm công tác đảng còn hạn chế, việc nắm bắt thực hiện quy trình, hồ sơ, thủ tục còn nhiều sai sót, ảnh hưởng nhiều đến việc thực hiện chuyên môn, nhất là công tác phát triển đảng viên.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy Krông Nô trao đổi về việc phân công Ủy viên BTV Huyện ủy, Huyện ủy viên tham dự sinh hoạt các chi bộ cơ sở; những vướng mắc trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quy hoạch cán bộ

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Nguyên, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan phải tiếp tục bám sát chương trình công tác, kế hoạch đề ra; tập trung với quyết tâm chính trị cao, phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế đã chỉ ra để hoàn thành các nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu hoàn thành các đề án, nhiệm vụ được cấp ủy các cấp giao bảo đảm tiến độ và chất lượng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng; Tham mưu cụ thể hóa, hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng trên cơ sở phù hợp với quy định chung; thực hiện tốt, chặt chẽ công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tránh sai lệch hồ sơ, tránh đưa người vi phạm thành không vi phạm và ngược lại; chú trọng thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức đảng, đản viên, tổ chức bộ máy, biên chế gắn với vị trí việc làm, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng viên. Trọng tâm là tập trung tuyên truyền, vận động, thuyết phục quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng, xem đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Đức Nguyên, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

phát biểu kết luận tại Hội nghị

Hoàn thành các nhiệm vụ về công tác cán bộ: Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031; lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý theo Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức lớp Bồi dưỡng dành cho cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031; tổ chức khám sức khỏe định kỳ đối với các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và mở rộng. Thực hiện các chính sách cán bộ theo quy định hiện hành...

T/h: Công Vĩnh – Văn phòng HĐND&UBND huyện Krông Nô


Tác giả: Trương Công Vĩnh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hệ Thống Công Vụ
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3.555
Hôm nay : 840
Năm 2023 : 920.942
Website huyện