A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ

Triển khai Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của UBND huyện Krông Nô về việc kiện toàn Tổ kiểm tra công vụ trên địa bàn huyện Krông Nô; Kế hoạch số 03/KH-TKT ngày 11/4/2023 của Tổ kiểm tra công vụ huyện Krông Nô về kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2023. Trên cơ sở Báo cáo số 12/BC-TKT ngày 28/4/2023 của Tổ kiểm tra số 938 về kết quả kiểm tra công vụ quý I/2023 tại UBND các xã: Tân Thành, Đắk Drô và thị trấn Đắk Mâm. Ngày 17/5/2023, UBND huyện Krông Nô đã ban hành Công văn số 922/UBND-NV về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ

 

Theo nội dung của Công văn, UBND huyện đã chỉ đạo các Phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung cụ thể:

- Chấn chỉnh ngay việc chấp hành giờ giấc làm việc, thực hiện Nội quy, Quy chế của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị; nhất là cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

- Thường xuyên phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức nội dung Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về quy tắc ứng xử của các bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và các văn bản chỉ đạo, quy định có liên quan.

- Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử tại đơn vị, thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức đeo thẻ công chức khi làm việc và thực hiện nhiệm vụ bên ngoài cơ quan.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và tiếp tục thực hiện đúng các biểu mẫu theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP; nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; làm tốt công tác tuyên truyền về công tác cải cách hình chính, các văn bản pháp luật mới liên quan đến các thủ tục hành chính; xây dựng, thiết lập đầy đủ các hệ thống biểu mẫu, sổ theo dõi theo từng nội dung, từng lĩnh vực cụ thể; đẩy mạnh tổ chức tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, tăng cường hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến theo quy định.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của các nhân, tổ chức về các quy định thủ tục hành chính, qua đó chấn chỉnh kịp thời những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

- Chấn chỉnh cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị thực hiện soạn thảo văn bản theo đúng thẩm quyền, thể thức, quy trình... theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Trong đó, gắn liền với triển khai có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số, nhất là việc ban hành văn bản điện tử.

- Bố trí công chức đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo đúng vị trí việc làm đã được tuyển dụng theo quy định.

UBND  huyện cũng có ý kiến chỉ đạo phòng Nội vụ huyện tiếp tục tham mưu UBND huyện đẩy mạnh việc kiểm tra công tác cải cách hành chính, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, văn hóa công sở, đạo đức công vụ trong quá trình thực thi thông vụ; kịp thời phát hiện những sai phạm và đề xuất xử lý nghiêm theo quy định. Theo dõi, tổng hợp, đưa vào nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương./.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 710
Năm 2024 : 678.868
Website huyện