A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Krông Nô đạt được nhiều kết quả quan trọng

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS); Chỉ số Quản trị và Hành chính (PAPI); bảo đảm tổ chức bộ máy các cấp chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng và phát triển chính quyền số, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của huyện Krông Nô. Ngày 09/01/2023, UBND huyện Krông Nô ban hành Quyết định số 62/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Krông Nô năm 2023 với chủ đề: “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ gắn với xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số”; trong đó, đề ra 32 nhiệm vụ, đến nay đã hoàn thành 32/32 nhiệm vụ, đạt 100% Kế hoạch.

Trong năm 2023, UBND huyện Krông Nô đã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; tập trung phân tích đánh giá những tồn tại, hạn chế năm 2022, đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2023.

Tổng quan đánh giá kết quả đạt được của 06 nhóm tiêu chí trong công tác cải cách hành chính năm 2023 của UBND huyện Krông Nô như sau:

1. Công tác cải cách thể chế

Việc xây dựng và ban hành các văn bản  quy phạm pháp luật (QPPL) đã được triển khai, thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL từng bước được nâng cao; các văn bản được ban hành đều đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp, tính thống nhất, khả thi và đảm bảo quy trình ban hành văn bản QPPL.

Công tác thi hành pháp luật và theo dõi, thi hành pháp luật được UBND huyện giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả. Trong năm 2023, UBND huyện đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về đăng ký giá, kê khai giá và niêm yết giá, Đoàn kiểm tra thi hành các quy định của pháp luật về lao động và kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện Krông Nô năm 2023; theo đó, các Đoàn kiểm tra đã tổ chức kiểm tra tình hình thi hành các quy định của pháp luật về lao động và kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH đũa tăm tre Long Phú (địa chỉ: Thôn Phú Sơn, xã Quảng Phú) và Công ty TNHH Xuân Bình (địa chỉ: Thôn Phú Lợi, xã Quảng Phú); kiểm tra về đăng ký giá, kê khai giá và niêm yết giá các mặt hàng thiết yếu 01 cuộc tại 03 cơ sở (Hộ kinh doanh cá thể Diễm Hằng xã Đắk Drô; quán ăn Huyền Trang thôn Nam Tân, xã Nâm N’Dir và Cơ sở tạp hóa Nguyệt Hà thôn Đắk Prí, xã Nâm N’Đir) theo quy định.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai thường xuyện; đồng thời, thực hiện rà soát, kiểm tra và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát hiện những vấn đề bất cập, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật hiện hành theo quy định.

2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

Trong năm 2023 (số liệu từ ngày 16/12/2022 đến 04/12/2023), Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp trên địa bàn huyện đã tiếp nhận và giải quyết 18.889 hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Nông. Đã giải quyết 13.899 hồ sơ, trong đó: Giải quyết đúng, trước hạn 13.193 hồ sơ; trễ hạn 706 hồ sơ; số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình được tiếp nhận và giải quyết là 1561 hồ sơ (chủ yếu là lĩnh vực: Thi đua khen thưởng, Hộ tịch, chứng thực, bảo trợ xã hội, công thương…).  Các hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng, trước hạn; trường hợp trễ hạn đều được thực hiện gửi thư xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả đối với công dân. Trong năm 2023, trên địa bàn huyện Krông Nô không có ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến các quy định hành chính.

Hiện tại, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện đã được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Các TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thường xuyên được cập nhật, niêm yết đầy đủ, công khai kịp thời tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn huyện.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước

Năm 2023, UBND huyện Krông Nô đã thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương; trong đó, đã kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; rà soát, giao số lượng Lãnh đạo cấp phòng và tương đương theo đúng quy định tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Việc quản lý biên chế công chức, viên chức được tổ chức và sử dụng theo đúng quy định.

4. Cải cách chế độ công vụ

UBND huyện Krông Nô thực hiện việc bố trí công chức, viên chức số lượng người làm việc trên cơ sở Đề án vị trí việc làm của đơn vị và thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành. Thực hiện bố trí đội ngũ công chức đúng theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 14/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của các cơ quan hành chính thuộc UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Năm 2023, UBND huyện Krông Nô đã tiếp tục chỉ đạo Tổ kiểm tra công vụ tại Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của UBND huyện Krông Nô tiến hành kiểm tra tại 03 xã, thị trấn trên địa bàn huyện (gồm UBND các xã: Tân Thành, Đắk Drô và thị trấn Đắk Mâm). Đồng thời, chỉ đạo, quán triệt chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; tăng cường giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà, vi phạm quy tắc ứng xử trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và tổ chức, doanh nghiệp. Qua đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, văn hóa, đạo đức trong thực thi công vụ. Tuy nhiên, trong năm 2023, có 04 trường hợp cán bộ công chức bị xử lý kỷ luật.

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: Trong năm, UBND huyện đã phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức 02 lớp đào tạo bồi dương về công tác văn thư - lưu trữ và công tác tín ngưỡng - tôn giáo cho cán bộ, công chức trên địa bàn huyện.

5. Cải cách tài chính công

Tình hình giải ngân đến hết ngày 30/11/2023 là 122.106/160.850 triệu đồng, đạt 75,91% KH vốn. Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2024 giải ngân được 160.728/160.850 triệu đồng, đạt 99,91%. Nhìn chung, đến hết ngày 30/11/2023 hầu hết các công trình khởi công mới trong năm 2023 đã hoàn thành thủ tục đầu tư và triển khai thi công công trình và giải ngân nguồn vốn đạt theo quy định. UBND huyện đã thường xuyên, tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đầu tư phát triển, nhờ đó công tác giải ngân vốn đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, các chủ đầu tư đã chủ động trong việc thanh toán kế hoạch vốn bố trí thanh toán nợ, chuyển tiếp và các công trình mở mới khi có khối lượng thực hiện.

Trong năm, 100% các cơ quan, đơn vị thuộc huyện đã xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tách riêng với Quy chế chi tiêu nội bộ ngay từ đầu năm; chấp hành đúng quy định về quản lý, sử dụng tài sản. Thực hiện công khai kế hoạch mua sắm, công khai kết quả mua sắm tài sản và công khai các nội dụng khác theo quy định tại Thông tư số 144/2017/TT-BTC; thực hiện mở sổ theo dõi, quản lý tài sản theo đúng chế độ kế toán và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

6. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

Các Phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iOffice) phiên bản V5, đã tích hp ch ký s, chng thư số do Ban cơ yếu Chính phủ cấp được triển khai đồng bộ 100% các cơ quan từ cấp huyện đến cấp xã (bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập), đảm bảo kết nối liên thông với trục liên thông văn bản quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi, sử dụng văn bản điện tử qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, rút ngắn thời gian xử lý văn bản, thuận lợi cho việc chia sẻ, sử dụng lại văn bản điện tử, giảm chi phí hành chính, nâng cao hiệu quản lý, điều hành của cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về ban hành bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. UBND huyện ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 11/4/2023 phân công thực hiện bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số trên địa bàn huyện Krông Nô; triển khai bộ tiêu chí tạm thời đánh giá công nhận xã, thị trấn chuyển đổi số nâng cao giai đoạn 2023 - 2023 tới UBND các xã, thị trấn trrên địa bàn huyện.

Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 được triển khai áp dụng đồng bộ; tiếp tục triển khai quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm ISO điện tử huyện Krông Nô năm 2023.

Nhìn chung, các nội dung công tác cải cách hành đã được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định. Công tác tuyên truyền, phổ biến về cải cách hành chính được đẩy mạnh; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động hành chính đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và điều hành trong bộ máy các cấp chính quyền; xây dựng và phát triển chính quyền số, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Krông Nô.

                   T/h: Tâm


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hệ Thống Công Vụ
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 699
Năm 2024 : 644.311
Website huyện