A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND huyện Krông Nô tổ chức Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính, ISO, PCI, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số năm 2023 và sơ kết 02 năm triển khai Đề án 06 trên địa bàn huyện

Ngày 19/3/2024, UBND huyện Krông Nô tổ chức Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính, ISO, PCI, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số năm 2023 và sơ kết 02 năm triển khai Đề án 06 trên địa bàn huyện Krông Nô. Hội nghị do tập thể Lãnh đạo UBND huyện chủ trì; tham dự Hội nghị gồm có thành viên các Ban Chỉ đạo, các Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, chuyển đổi số, Tổ công tác và Tổ giúp việc Đề án 06 huyện.

 

Sau khi nghe các cơ quan thường trực các Ban Chỉ đạo trình bày báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2023, các báo cáo tham luận, nội dung trao đổi, thảo luận tại Hội nghị và ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Bùi Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo một số nội dung sau:

Trước tiên, ghi nhận những kết quả, nỗ lực trong việc triển khai công tác CCHC, ISO, PCI, chuyển đổi số và Đề án 06 của các Phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn trong thời gian qua. Trong đó, đặc biệt hoan nghênh các cơ quan, đơn vị đã cùng chung tay, phấn đấu đạt được kết quả chỉ số CCHC năm 2023 xếp thứ 1/8; ngành Công an đã chủ công tham mưu triển khai Đề án 06 trên địa bàn huyện đạt được những kết quả đáng biểu dương.

Tiếp tục xác định công tác CCHC, ISO, PCI gắn với nhiệm vụ chuyển đổi số và triển khai thực hiện Đề án 06 là nhiệm vụ công tác trọng tâm, thường xuyên, mang tính chất quyết định, tác động mạnh mẽ vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện nói riêng và sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương nói chung. Do đó, để tiếp tục bứt phá vươn lên, thực hiện thắng lợi và toàn diện các nhiệm vụ đề ra; không ngừng cải thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tại địa phương; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức tham gia dịch vụ công; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc, tập trung triển khai một số nội dung như sau:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và thẩm quyền theo quy định, các đơn vị, địa phương linh hoạt, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác cải cách hành chính, ISO, PCI, chuyển đổi số và Đề án 06 tại đơn vị, địa phương; đưa các mặt công tác cải cách hành chính, ISO, PCI, chuyển đổi số và Đề án 06 đi vào thực chất; thực hiện nghiêm các quy định, chủ trương, nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động đề ra biện pháp cải thiện, nâng cao sự công khai, minh bạch và cải tiến các quy trình giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công để ngày càng củng cố vững chắc niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn huyện.

Thủ trưởng các Phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nâng cao vai trò người đứng đầu, phát huy tính tiên phong, gương mẫu và quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành; thường xuyên theo dõi, tự kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức văn hóa công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị. Xác định yếu tố con người là yếu tố quan trọng, then chốt trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị, địa phương vững mạnh; do đó cần rà soát, sắp xếp, bố trí nguồn nhân lực phù hợp chuyên môn, vị trí việc làm nhằm đáp ứng yêu cầu công vụ trong tình hình mới.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức, thái độ phục vụ Nhân dân; nghiêm cấm hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, trục lợi khi xử lý, giải quyết hồ sơ, công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin, nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin khi có yêu cầu; tránh tình trạng chây ì, đùn đẩy trách nhiệm. Kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền những vấn đề vướng mắc, phát sinh để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

2. Kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2023 được chỉ ra tại Báo cáo số 141/BC-UBND ngày 20/3/2024 của UBND huyện về phân tích kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước huyện Krông Nô năm 2023.

Các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ là đầu mối trong công tác cải cách hành chính của huyện (gồm các Phòng: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND&UBND và UBND các xã, thị trấn): Khẩn trương ban hành kế hoạch nâng cao, cải thiện các chỉ số do đơn vị phụ trách tại Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông để triển khai thực hiện. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của các xã, thị trấn (được giao tại Công văn số 150/UBND-NV ngày 18/01/2024 của UBND huyện về triển khai một số nhiệm vụ nâng cao chỉ số CCHC năm 2024); chú trọng thực hiện các nhiệm vụ thực chất, không cho điểm đối với các tài liệu kiểm chứng không ký số, làm đối phó.

3. Các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đề ra những sáng kiến, giải pháp hay về CCHC, chuyển đổi số, Đề án 06; tạo sự đột phá rõ nét trong việc đề ra và áp dụng các sáng kiến, giải pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

4. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyệncác xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện tiếp nhận 100% hồ sơ qua hệ thống Một cửa trên cổng dịch vụ công của tỉnh; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến gắn với việc thực hiện có hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích.

Tăng cường hướng dẫn và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến. Phấn đấu trong năm 2024, tỷ lệ thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình và một phần có phát sinh hồ sơ đạt từ 50% số thủ tục hành chính trở lên. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến đạt 30% trở lên.

5. Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 04/3/2024 của UBND huyện; tham mưu triển khai thực hiện, hướng dẫn cá nhân, tổ chức tiến hành thanh toán phí, lệ phí hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

6. Phòng Nội vụ tham mưu triển khai kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2024; hoàn thành trước ngày 30/9/2024.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, ISO, PCI, chuyển đổi số, Đề án 06 của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tham mưu UBND huyện nhận xét, đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Krông Nô nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm hạn chế tình trạng hồ sơ trễ hẹn và hồ sơ bị trả lại do không đủ điều kiện lĩnh vực đất đai. Thường xuyên rà soát các quy trình, thủ tục hành chính còn chồng chéo, vướng mắc, báo cáo về UBND huyện để xem xét, giải quyết.

8. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đa dạng, bằng nhiều hình thức về các nội dung, nhiệm vụ CCHC, ISO, PCI, chuyển đổi số và Đề án 06 để người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện.

9. UBND các xã, thị trấn khẩn trương thành lập Tổ hổ trợ người dân và doanh nghiệp hiện thực dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã theo Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 04/3/2024 của UBND huyện về nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Krông Nô năm 2024.

10. Đề nghị UBMTTQVN huyện và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên chung tay thực hiện công tác CCHC, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện nhiệm vụ CCHC, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên địa bàn huyện.

 

UBND huyện Krông Nô tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2023 và sơ kết 02 năm triển khai Đề án 06

T/h: KN- Văn phòng HĐND&UBND huyện


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 754
Năm 2024 : 676.664
Website huyện