A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Với mục đích nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chương trình số 73-CTr/TU, ngày 28/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc sát với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với đường lối, chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn huyện.

Huyện uỷ Krông Nô ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình số 73-CTr/TU, ngày 28/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Anh: huyện Krông Nô

Với mục tiêu tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; lấy mục tiêu đến năm 2030 xây dựng huyện Krông Nô trở thành địa phương có nền kinh tế năng động và bền vững của tỉnh Đắk Nông. Nền nông nghiệp công nghệ cao và du lịch là động lực cho tăng trưởng, đưa huyện Krông Nô thành vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hình thành một số sản phẩm nông nghiệp với quy mô lớn có thương hiệu quốc gia gắn với các trung tâm chế biến. Phát triển du lịch trở thành trung tâm của du lịch khám phá, du lịch sinh thái, dựa trên lợi thế về khí hậu và cảnh quan. Phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung với các ngành chủ lực của huyện theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị tăng cao; chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường. Kết cấu hạ tầng được đầu tư hệ thống và đồng bộ. Đến năm 2045, người dân có mức sống, thu nhập khá trong tỉnh. Trở thành địa phương phát triển bền vững xã hội văn minh và văn hóa đặc sắc, nghĩa tình. Có quy mô nền kinh tế phù hợp, hiệu quả và bền vững gắn với mục tiêu xuyên suốt là mức sống và chất lượng sống cao của người dân trên tất cả các mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện. Quốc phòng, an ninh, an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường.

          Để thực hiện được các mục tiêu trên, Huyện uỷ Krông Nô đề các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện, cụ thể:

(1). Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và Nhân dân trong huyện về vị trí, tầm quan trọng của việc phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc;

(2). Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò của các giai tầng xã hội; khơi dậy mọi tiềm năng, ý chí sáng tạo, khát vọng phát triển vươn lên của quê hương N’Trang Gưh anh hùng;

(3). Xây dựng, chính đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết trong Đảng, giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc;

(4). Nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước trong phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc;

(5). Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tiềm năng và sức sáng tạo của Nhân dân; đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện;

(6). Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sáng tạo, đa dạng hóa phương thức vận động, huy động mọi nguồn lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước;

(7). Tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị

Theo đó, Huyện uỷ Krông Nô chỉ đạo các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy tổ chức nghiên cứu, quán triệt kế hoạch này. Riêng, Đảng ủy các xã, thị trấn ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình địa phương; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện.

Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đồng bộ, hiệu quả; xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển một số ngành, lĩnh vực góp phần huy động nguồn lực, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện mục tiêu phát triển huyện Krông Nô và tỉnh Đắk Nông đến năm 2045; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giám sát nhằm nâng cao nhận thức, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nâng cao nhận thức, sự đồng thuận và trách nhiệm trong việc phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trên địa bàn huyện./.

 

 

 

 

 


Tác giả: Trần Thanh Tuyền
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 773
Năm 2024 : 664.451
Website huyện