• :
  • :
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày quốc tế phụ nữ 8-3
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày 18/01/2023, UBND huyện Krông Nô ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. 

1. Mục đích: 

- Tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp PCTN, tiêu cực (TC) theo đúng tinh thần chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng; tăng cường thu hồi tài sản do tham nhũng mà có; góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; từng bước đẩy lùi tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội trong công tác đấu tranh PCTN, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh - chính trị trên địa bàn huyện.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác PCTN; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các Phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với việc quán triệt, thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp về công tác PCTN, TC. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác PCTN, TC; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu:

-  Công tác PCTN, TC phải được triển khai thực hiện đồng bộ, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; tránh hình thức, chiếu lệ; kết hợp chặt chẽ giữa các giải pháp phòng ngừa và chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Xác định trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, trước hết là người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị trong công tác PCTN, TC; thường xuyên giám sát, kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, tiếp tay cho tham nhũng.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định PCTN, TC là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, lâu dài, là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị hằng năm; gắn PCTN, TC với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Nội dung:

- Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn phải quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về PCTN, TC theo tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 21/7/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN, TC; trong đó chú trọng chỉ đạo quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả các chủ trương, giải pháp về PCTN theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII gắn với Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 11/6/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện các nhiệm vụ PCTN tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC hướng dẫn một số nội dung về phòng, chống tiêu cực; Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành.... 

- Chỉ đạo việc xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện công tác PCTN, TC của cơ quan, đơn vị, địa phương mình có trọng tâm, trọng điểm; xác định rõ nội dung, yêu cầu, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, thời gian thực hiện cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, TC tại các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; xử lý kịp thời, nghiêm minh các cá nhân, tổ chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. 

- Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chỉ đạo thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh, Huyện ủy về công tác PCTN gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Tổ chức thực hiện:

- Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn thuộc quản lý của UBND huyện căn cứ Kế hoạch này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế của đơn vị, hướng dẫn của ngành cấp trên để xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2023 bằng những giải pháp cụ thể, phù hợp tình hình tại đơn vị để tổ chức thực hiện hiệu quả, thiết thực.

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Thành Nam
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Hệ Thống Công Vụ
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 35
Hôm nay : 1.434
Năm 2023 : 784.861
Website huyện