A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giấy mời - Tài liệu Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Krông Nô khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/12/2019 và các quy định của pháp luật liên quan. Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023; Thường trực HĐND huyện Krông Nô tổ chức Kỳ họp thứ 7 với các nội dung cụ thể như sau:

 

1. Thành phần: 

- Các vị Đại biểu HĐND huyện Krông Nô khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Thông báo số 154/TB-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND huyện)

- Theo Giấy mời số 155/GM-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Krông Nô

2. Thời gian:

- 02 ngày, từ ngày 18/12/2023 (thứ Hai).

- Khai mạc vào lúc 08h00 phút, ngày 18/12/2023 (thứ Hai).

3. Địa điểm: Hội trường trụ sở HĐND&UBND huyện Krông Nô.

4. DANH MỤC TÀI LIỆU Phục vụ kỳ họp thứ 7,  HĐND huyện khóa VIII, Nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7HĐND huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Giấy mời dự Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Krông Nô khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện
TT

Số ký hiệu,

cơ quan ban hành

Trích yếu Văn bản

 (Click vào để xem nội dung chi tiết)

Ghi chú

I. Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện

1

Báo cáo số 150/BC-HĐND ngày 05/12/2023

Báo cáo về tình hình công tác của HĐND huyện năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

 

2

 Báo cáo số 168/BC-BPC ngày 13/12/2023

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Pháp chế HĐND huyện

 

3

Báo cáo số 184/BC-BKTXH NGÀY 15-12-2023

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

 

4

Tờ trình số 160/TTr-HĐND ngày 11/12/2023

1. Tờ trình điều chỉnh Nghị quyết Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024

2. Dự thảo Nghị quyết

 

5

Tờ trình số 161/TTr-HĐND ngày 11/12/2023

1. Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết tổ chức các kỳ họp HĐND huyện năm 2024, HĐND huyện Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

2.  Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND huyện năm 2024, HĐND huyện Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

6

Báo cáo số 144/BC-HĐND ngày 03/11/2023

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kì họp thứ 6 và trước kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kì 2021 -2026

 

7

Các báo cáo kết quả thẩm tra của  Ban Pháp chế HĐND huyện

1. Báo cáo thẩm tra về công tác kiểm sát; công tác xét xử; công tác thi hành án dân sự năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

2. Báo cáo thẩm tra về kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của UBND huyện

3. Báo cáo thẩm tra về tình hình và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của UBND huyện

4. Báo cáo thẩm tra về tình hình và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của UBND huyện

 
8Các báo cáo kết quả thẩm tra của  Ban Kinh tế HĐND huyện1. Báo cáo thẩm tra Báo cáo số 758/BC-UBND ngày 26/10/2023 của UBND huyện về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
2. Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 05/12/2023 của UBND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN thực hiện 03 CTMT quốc gia giai đoạn 2021-2025
3. Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 151/TTr-UBND ngày 05/12/2023 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025
4. Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 164/TTr-UBND, ngày 06/12/2023 của UBND huyện về Kế hoạch sử dụng đất huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông năm 2024
5. Báo cáo Thẩm tra Tờ trình số 156/TTr-UBND ngày 05/12/2023 của UBND huyện về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2024
6. Báo cáo thẩm tra Báo cáo 908/BC-UBND huyện ngày 04/12/2023 về tình hình thực hiện NSNN năm 2023 tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
7. Báo cáo Thẩm tra Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 05/12/2023 về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2024
8. Báo cáo thẩm tra về Tờ trình số 158/TTr-UBND của UBND huyện ngày 05/12/2023 về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện 03 CTMTQG huyện Krông Nô
9. Báo cáo thẩm tra về Tờ trình số 157/TTr-UBND ngày 05/12/2023 về việc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án khởi công mới giai đoạn 2024-2025 nguồn ngân sách huyện 
 
9Báo cáo giám sát của các Ban HĐND huyện1. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "Về tổ chức thi hành pháp luật trong công tác quản lý, giám sát và giáo dục các bị án người thi hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo của chính quyền cấp xã" giai đoạn 2019-2022 trên địa bàn huyện Krông Nô
2. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "Về triển khai thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân ở cấp huyện, cấp xã" giai đoạn 2019-2022 trên địa bàn huyện Krông Nô
3. Báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai, thực hiện quy định của pháp luật về xét duyệt cơ quan, đơn vị, gia đình, thôn, buôn văn hoá giai đoạn 2020-2022 trên địa bàn huyện
 

10

Tài liệu gửi trực tiếp cho đại biểu tại Kỳ họp

Báo cáo, Tờ trình, DT Nghị quyết liên quan đến việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu.

 

II. Các báo cáo cơ quan khác trình tại Kỳ họp

1

Báo cáo số 395/BC-MT ngày 06/12/2023

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri năm 2023 và công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc năm 2023

 

2

Báo cáo số 469/BC-TA, ngày 16/11/2023

Báo cáo của Toà án nhân dân huyện về công tác của ngành Toà án năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2024.

 

3

Báo cáo số 772/BC-VKS, ngày 17/11/2023

Báo cáo của VKSND huyện về công tác của ngành Kiểm sát năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2024.

 

4

Báo cáo số 1043/BC-CCTHADS, ngày 30/11/2023

Báo cáo công tác Thi hành án dân sự năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2024.

 

III. Các nội dung Ủy ban nhân dân huyện trình tại Kỳ họp

1

Báo cáo số 907/BC-UBND ngày 04/12/2023

Báo cáo tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024

 

2

Báo cáo số 908/BC-UBND ngày 04/12/2023

1. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, dự kiến dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

2. Phụ biểu kèm theo Báo cáo

 

3

Báo cáo số 909/BC-UBND ngày 04/12/2023

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công; các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện năm 2023

2. Phụ biểu kèm theo Báo cáo

 

4

Báo cáo số 758/BC-UBND, ngày 26/10/2023

1. Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

2. Phụ biểu kèm theo Báo cáo

 

5

Báo cáo số 881/BC-UBND, ngày 28/11/2023

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

 

6

Báo cáo số 883/BC-UBND, ngày 28/11/2023

1. Báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

2. Phụ biểu kèm theo

 

7

Báo cáo số 853/BC-UBND, ngày 22/11/2023

Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2023 và nhiệm vụ giải pháp năm 2024

 

8

Báo cáo số 960/BC-UBND ngày 15/12/2023

Báo cáo tổng hợp trả lời, ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

 
9Tờ trình số 151/TTr-UBND ngày 05/12/2023

1. Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách cấp huyện

2. Phụ biểu kèm theo

3. Dự thảo Nghị quyết

 
10Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 05/12/20231. Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện 03 CTMTQG giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Krông Nô
2. Phụ biểu kèm theo
3. Dự thảo Nghị quyết
 
11Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 05/12/20231. Tờ trình về việc đề nghị thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2024
2. Dự thảo Nghị quyết
 
12Tờ trình 154/TTr-UBND ngày 05/12/20231. Tờ trình về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Krông Nô
2. Dự thảo Nghị quyết

 
 

13

Tờ trình 155/TTr-UBND ngày 05/12/2023

1. Tờ trình đề nghị thông qua kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024

2. Dự thảo Nghị Quyết

 

14

Tờ trình 156/TTr-UBND ngày 05/12/2023

1. Tờ trình đề nghị thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2024

2. Dự thảo Nghị quyết

 

15

Tờ trình 157/TTr-UBND ngày 05/12/2023

1. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án khởi công mới giai đoạn 2024-2025 thuộc nguồn ngân sách cấp huyện

2. Dự thảo Nghị quyết 

 

16

Tờ trình 158/TTr-UBND ngày 05/12/2023

 

1. Tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Krông Nô

2. Dự thảo Nghị quyết

 

17

Tờ trình số 164/TTr-UBND ngày 06/12/2023

1. Tờ trình về việc thông qua Nghị quyết kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Krông Nô

2. Dự thảo Nghị quyết 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hệ Thống Công Vụ
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 775
Năm 2024 : 644.586
Website huyện