A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TÀI LIỆU KỲ HỌP LẦN THỨ 4 HĐND HUYỆN KRÔNG NÔ KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2021-2026

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/62015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 và các quy định của pháp luật liên quan. Thường trực HĐND huyện Krông Nô tổ chức kỳ họp thứ 4 với thành phần, thời gian, địa điểm cụ thể như sau:

 

1. Thành phần: Theo Giấy mời số 53/GM-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Krông

2. Thời gian: - 02 ngày, từ ngày 28 - 29/7/2022 (thứ 5, thứ 6).

       - Khai mạc vào lúc 07h30 phút, ngày 28/7/2022 (thứ 5).

3. Địa điểm: Hội trường trụ sở HĐND&UBND huyện Krông Nô.

 

STTSố ký hiệu, cơ quan ban hànhTiêu đề (Click vào để xem nội dung chi tiết)
Thông báo số 50/TB-HĐND ngày 18/7/2022 của HĐND huyệnThông báo triệu tập kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

GỢI Ý MỘT SỐ VẤN ĐỀ TẬP TRUNG THẢO LUẬN 

TẠI KỲ HỌP THỨ 4 HĐND HUYỆN KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2021-2026

I. Các Báo cáo của Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện
1

Báo cáo số 49/BC-HĐND ngày 18/7/2022 của HĐND huyện

Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022

2Báo cáo số 66/BC-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND huyện2.1. Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 bằng nguồn vốn ngân sách huyện
2.2. Phụ biểu kèm theo Báo cáo
3Báo cáo số 51/BC-HĐND ngày 18/7/2022 của HĐND huyện

Báo cáo khảo sát đánh giá tình hình tiến độ triển khai thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong quý I/2022 và một số vấn đề nổi cộm khác mà cử tri quan tâm sau kì họp thứ 3

4Báo cáo số 65/BC-HĐND ngày 21/7/2022 của HĐND huyệnBáo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm của Ban KTXH HĐND huyện
5

Báo cáo số 47/BC-BPC ngày 15/7/2022 của Ban Pháp chế HĐND huyện

Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm của Ban Pháp chế HĐND huyện

6.1Báo cáo số 46/BC-HĐND(BPC) ngày 15/7/2022 của Ban Pháp chế HĐND huyện

Báo cáo thẩm tra kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022

6.2Báo cáo số 45/BC-HĐND(BPC) ngày 15/7/2022 của Ban Pháp chế HĐND huyện

Báo cáo thẩm tra về thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp; công tác xét xử và thực hành quyền tư pháp; công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2022

II. Các Báo cáo của cơ quan Tư pháp và của UBMTTQ Việt Nam huyện
7

Báo cáo số 390/BC-VKS ngày 20/6/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện

Báo cáo kết quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 15/6/2022)
8

Báo cáo số 176/2022/BC-TA ngày 16/6/2022 của Tòa án nhân dân huyện

Báo cáo tổng kết công tác Tòa án 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
9

Báo cáo số 355/BC-CCTHADS ngày 15/6/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện

Báo cáo công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cuối tháng năm 2022
10

Thông báo số 91/TB-MT, ngày 30/6/2022 của UBMTTQ Việt Nam huyện

Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền và công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm

III. Các Báo cáo của UBND huyện
11

Báo cáo số 452/BC-UBND ngày 15/6/2022 của UBND huyện

Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn huyện

12

Báo cáo số 459/BC-UBND ngày 15/6/2022 của UBND huyện

Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại , tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

13

Báo cáo số 481/BC-UBND ngày 20/6/2022

Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

14

Báo cáo số 522/BC-UBND, ngày 30/6/2022

14.1. Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021

14.2. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

15

Báo cáo số 521/BC-UBND, ngày 30/6/2022

15.1. Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm

15.2. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

16

Báo cáo số 580/BC-UBND, ngày 18/7/2022

16.1. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2022

16.2. Phụ biểu kèm theo Báo cáo

16.3. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

17

Báo cáo số 619/BC-UBND ngày 26/7/2022 của UBND huyện

Báo cáo công tác giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện

18

Báo cáo số 419/BC-UBND, ngày 06/6/2022

18.1. Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 06 tháng cuối năm 2022
18.2. Phụ biểu kèm theo Báo cáo
18.3. 
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
Báo cáo số 510/BC-UBND ngày 28/6/2022 của UBND huyện18.4.1. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và dự kiến Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023
18.4.2. Các Phụ lục kèm theo
18.4.3.
Báo cáo Thẩm tra 

 
IV. Các Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết
19

Tờ trình số 52/TTr-HĐND ngày 18/7/2022 của HĐND huyện

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023

20

Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 08/7/2022 của UBND huyện

Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về Quyết toán NSNN năm 2021
21Tờ trình số 81/TTr-UBND, ngày 15/7/2022 của UBND huyện

21.1. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn Đắk Mâm đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035

21.2. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

22Tờ trình số 80/TTr-UBND, ngày 14/7/2022 của UBND huyện

22.1. Tờ trình đề nghị và dự thảo Nghị quyết Quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 – 2030 của huyện Krông Nô điều chỉnh.

22.2. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

23

Tờ trình số 76/TTr-UBND, ngày 14/7/2022 của UBND huyện

23.1. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung danh mục đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 bằng nguồn vốn ngân sách cấp huyện

23.2. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

24

Tờ trình số 77/TTr-UBND, ngày 14/7/2022 của UBND huyện

24.1. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022

24.2. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

25

Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 18/7/2022 của UBND huyện

25.1. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư Nhà văn hoá xã Buôn Choah

Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 18/7/2022

25.2.1 Tờ trình và các Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn ngân sách cấp huyện, nguồn vốn Quỹ cộng đồng phòng chống thiên tai tài trợ

25.2.2. Phụ biểu kèm theo Tờ trình số 83/TTr-UBND

Báo cáo số 68/BC-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND huyện

25.3. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
26

Tờ trình số 70/TTr-UBND, ngày 06/7/2022 của UBND huyện

26.1. Tờ trình đề nghị và Dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án san lấp mặt bằng các khu vực khai thác quỹ đất (Khu vực cánh đồng La Trao)

Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 08/7/2022 của UBND huyện26.2. Tờ trình và các Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án khởi công mới giai đoạn 2022 – 2025 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện
Báo cáo số 68/BC-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND huyện26.3. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
27

Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 14/7/2022 của UBND huyện

27.1. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết giao nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Krông Nô năm 2022
27.2. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
28Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 14/7/2022 của UBND huyện

28.1. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết giao nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Krông Nô

28.2. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

29Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 18/7/2022 của UBND huyện29.1. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 240/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND huyện Krông Nô về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà văn hoá xã Đức Xuyên
29.2. Báo cáo Thẩm tra Tờ trình số 84/TTr-UBND

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 769
Năm 2024 : 664.447
Website huyện